30 juni 2014

Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Håksberg-Blötberget i Ludvika kommun

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har beslutat att Håksberg-Blötberget i Ludvika kommun, Dalarnas län, utgör ett område som är riksintressant för mineralutvinning. Den väldokumenterade fyndigheten består av järnmalm av en sådan kvalitet och omfattning att den är av stor vikt för landets materialförsörjning på kort och lång sikt.

Håksbergsfältet i Ludvika kommun, Dalarnas län, är ett i huvudsak nord-sydligt stråk med järnmalmer som sträcker sig från Gräsberg (cirka 7 km norr om centrala Ludvika) till Iviken (cirka 1 km nordväst om centrala Ludvika). Fältet fortsätter under sjön Väsman söderut till Finnäset och Våghalsen söder om sjön, där malmerna under sjön, väster om centrala Ludvika, kallas Väsmanfältet. Blötbergsfältet ligger även det i Ludvika kommun (cirka 6 km västsydväst från centrala Ludvika), där det utgör fortsättningen på det stråk med apatitjärnmalmer som sträcker sig norrut från Grängesberg.

Mineralutvinning sedan 1500-talet

Inom det aktuella området har tidigare funnits en stor mängd utmål (tidigare benämning av bearbetningskoncession) och området tillhör de malmtätaste områdena i Bergslagen. I Håksbergsområdet har mineralutvinning bedrivits åtminstone sedan mitten på 1500-talet, och det har där brutits totalt 18,8 miljoner ton malm. I Blötbergsfältet har järnmalm utvunnits sedan slutet av 1760-talet, och när denna gruva stängdes 1979 hade totalt 18,8 miljoner ton malm brutits. Båda gruvorna lades ned på grund av bristande lönsamhet som en följd av då låga järnmalmspriser. Sedan 2008 har företaget Nordic Iron Ore AB (NIO) haft undersöknings­tillstånd i området. Bergmästaren beviljade under 2011 två bearbetnings­koncessioner (Håksbergsgruvan K nr 1 resp. Blötbergsgruvan K nr 1) i området. Företaget har gjort betydande undersökningsarbeten i området (borrningar, geofysiska mätningar, analyser, anrikningstester m.m.). Utförda oberoende malmberäkningar, enligt vedertagen internationell standard, visar på en malmbas på cirka 70 miljoner ton med en 36 procentig järnkoncentration i området.

Om riksintressen

Vid utpekande och avgränsning av ett område med riksintresse beaktar SGU bland annat fyndighetens betydelse för landets materialförsörjning, hur väldokumenterad fyndigheten är samt dess speciella materialegenskaper. Även den samhällsekonomiska betydelsen värderas högt. Avgränsningen görs utifrån ett långsiktigt perspektiv. SGU anser att fyndigheten Håksberg-Blötberget uppfyller de kriterier som ställs på sådana fyndigheter av värdefulla ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.