Lars Norlin, SGU

2 juni 2014

Spännande djupborrhål i Jämtland ger ny kunskap om hur bergskedjor bildas

På Åreskutans östra sida pågår ett spännande vetenskapligt djupborrningsprojekt. Genom att analysera borrkärnor ner till 2500 meters djup hoppas forskarna kunna få bättre förståelse för mekanismerna bakom bergskedjebildningar. SGUs gruvnäringsenhet passade på att besöka projektet i slutet av maj.

Planen är att borra ner till 2500 meters djup och samtidigt ta upp borrkärnor som analyseras med avseende på geologiska och geofysiska egenskaper, exempelvis vad gäller tektonik, deformations- och metamorfosgrad samt temperaturförhållanden.

Lars Norlin

Borriggen som används vid COSC-projektet är den största mobila enheten i norra Europa. Foto: Lars Norlin, SGU.

Vid tiden för SGUs besök hade borrarna kommit ner till 650 meters djup. På grund av oväntat högt slitage på diamantborrkronorna, troligen beroende på hög kvartshalt i borrcirkulationsvattnet samt problem med kvaliteten på borrören, gick dock borrningen långsammare än beräknat. Man planerar ändå att nå 2500 meters djup under hösten.
I tillägg till ökad förståelse för hur bergskedjor bildas så kan resultaten även komma till nytta vid större och långsiktiga infrastrukturprojekt, exempelvis vid slutförvar av kärnbränsle. Forskningsresultaten kring kan också komma till användning vid projektering av anläggningar för geotermisk energi i Åre-Järpen-trakten.

COSC är ett internationellt forskningsprojekt som leds och samordnas av Uppsala universitet. Projektet finansieras av IGCP (International Continental Scientific Drilling Program) och Vetenskapsrådet. SGU har bidragit till projektet genom flyggeofysiska mätningar i området, och genom att bidra med två extrageologer som analyserar borrkärnorna under maj och juni 2014.

Läs här för att få mer information om COSC

borrkrona i COSC

Lars Norlin

Djupborrningsprojektets borrkronor slits fortare än förväntat, troligtvis på grund av oväntat hög kvartshalt i borrvätskan. Här en ny diamantborrkrona. Foto: Lars Norlin, SGU.