Juni

 • Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Håksberg-Blötberget i Ludvika kommun

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har beslutat att Håksberg-Blötberget i Ludvika kommun, Dalarnas län, utgör ett område som är riksintressant för mineralutvinning. Den väldokumenterade fyndigheten består av järnmalm av en sådan kvalitet och omfattning att den är av stor vikt för landets materialförsörjning på kort och lång sikt.

  30 juni 2014

 • SGU blir tillsynsmyndighet för geologisk lagring av koldioxid

  Sedan den 1 mars 2014 är det tillåtet med geologisk lagring av koldioxid i Sverige. Den 15 juli 2014 blir SGU tillsynsmyndighet över all geologisk lagring av koldioxid.

  30 juni 2014

 • Workshop om miljöpåverkan och miljöteknik i Zambias gruvnäring

  Har ditt företag framstående kompetens på områden som miljöteknik och gruvors miljöpåverkan, och är ni nyfikna på nya spännande marknader? Den 4 september arrangerar SGU en workshop med fokus på gruvnäringen i kopparbältet.

  30 juni 2014

 • Skandium – en svensk upptäckt från Norges urberg

  Sällsynta jordartsmetaller (rare earth elements, REE) är viktiga teknikmetaller som vi behöver i vårt dagliga liv. Till dessa 14 grundämnen knyter man även skandium, yttrium och lantan. Här vill vi belysa det förstnämnda – skandium, som är döpt efter Skandinavien.

  27 juni 2014

 • Grundvattensituationen i juni 2014

  Grundvattennivåerna har sedan maj sjunkit med 10–70 cm i större delen av landet. I norra och mellersta Norrland har nivåerna stigit med 3–40 cm.

  26 juni 2014

 • Vad händer med grundvattnet på sommaren?

  Under årets sommar förväntas inte några stora problem med grundvattentillgången. I Skåne, på Västkusten, i delar av Svealand och södra Norrland är grundvattennivåerna för närvarande under de normala. I dessa områden kan därför vattentillgången i grävda brunnar påverkas.

  23 juni 2014

 • Välkommen på grundvattenkurs!

  SGU anordnar en kurs om grundvatten för kommunanställda i Lund 17 oktober, Göteborg 21 oktober och Luleå 23 oktober.

  23 juni 2014

 • Kom ihåg att registrera grundvattenutredningar!

  Nu har de första konsultrapporterna registrerats genom tjänsten "Grundvattenutredningar" hos SGU. Först med att skicka in rapporter är Sweco – nu väntar vi på att fler konsulter följer i deras spår!

  23 juni 2014

 • Höga halter av miljögifter på Östersjöns botten

  Mycket höga halter av miljögifter som kvicksilver, PCB och DDT har upptäckts i bottensediment längs norra Östersjöns kust. Sedimenten och gifterna sprids över stora områden där de med hög sannolikhet påverkar de lokala och regionala ekosystemen. Det här visar en ny rapport från SGU, som på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland undersökt tillståndet på havsbottnen utanför Västernorrlands kust.

  16 juni 2014

 • SGU ökar takten på sanering av förorenade områden

  SGU kommer de kommande tre åren att delta i två nya forskningsprojekt i syfte att öka takten på saneringen av förorenad mark. Projekten är möjliga tack vare ny finansiering från Formas, där sammanlagt 13 miljoner kronor har beviljats till SGU-relaterad forskning.

  13 juni 2014

 • Skiffergas och biogen gas

  Ny rapport om skiffergas och biogen gas i alunskiffer i Sverige. Hur utvinns skiffergas och vilka risker finns? Hur ser förhållandena i Sverige ut?

  5 juni 2014

 • Svenska borrkärnor på nätet

  SGU har startat ett projekt för att skanna och lagra mineralogiska data på borrkärnor från främst Norrbotten och Västerbotten. Borrkärnorna som skall skannas ägs av SGU och finns lagrade vid det nationella borrkärnearkivet i Malå.

  5 juni 2014

 • Ny ekonomisk inriktning i Kina sänker järnmalmspriset

  Kinas övergång från investeringsdriven till konsumtionsdriven ekonomi sänker järnmalmspriset. Samtidigt stiger koppar, zink och aluminium.

  2 juni 2014

 • Spännande djupborrhål i Jämtland ger ny kunskap om hur bergskedjor bildas

  På Åreskutans östra sida pågår ett spännande vetenskapligt djupborrningsprojekt. Genom att analysera borrkärnor ner till 2500 meters djup hoppas forskarna kunna få bättre förståelse för mekanismerna bakom bergskedjebildningar. SGUs gruvnäringsenhet passade på att besöka projektet i slutet av maj.

  2 juni 2014

 • Fjällguider lär sig geologi

  Geologisk information ökar besöksupplevelsen. Det inser Fjälledarlinjen på Storumans Folkhögskola, som har lärt sig grundläggande geologikunskaper under ett besök hos SGU i Malå.

  2 juni 2014