25 juli 2014

Grundvattensituationen i juli 2014

Grundvattennivåerna har sedan juni sjunkit med 5–60 cm i Götaland och Svealand. I Norrland har nivåerna sjunkit med 5–100 cm.

Grundvattennivåerna är under de normala i stora delar av Norrland utom i nordöstra samt södra Norrland där nivåerna är nära de normala. Norra Svealand samt mellersta Götaland, främst östra delen har nivåer nära de normala. Övriga delar har nivåer under de normala förutom i sydöstra Skåne där nivåerna är över de normala.

Till följd av den kalla inledningen av sommaren är grundvattensituationen relativt god i stora delar av landet. Fortsätter det varma vädret kan situationen komma att ändras snabbt under augusti månad. Grundvattensituationen varierar mer än normalt mellan närbelägna mätstationer vilket kan ha sin förklaring i lokala kraftiga nederbördsområden. Som enskild brunnsägare bör man därför vara aktsam med vattenkonsumtionen även om man befinner sig i ett område som är bedömt att ha normala grundvattennivåer.

 

Nivåer, små magasin juli, 2014

Nivåer, små magasin juli, 2014

SGU

 
Fyllnadsnivåer för svenska grundvattenmagasin 2014. I norr är nivåerna höga, i söder strax under medel.

Fyllnadsgrader, juli 2014

SGU

Grundvattennivåer

Månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.
E-post till Grundvattennätet: grvnet@sgu.se

Fyllnadsgrad

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.
E-post till Grundvattennätet: grvnet@sgu.se

 

Nivåer för stora svenska grundvattenmagasin 2014.

Nivåer för stora svenska grundvattenmagasin 2014.

SGU

Nivåer i stora grundvattenmagasin

Denna redovisning avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.