Erik Jonsson, SGU

19 december 2014

Sveriges mineraltillgångar på väg mot en hållbar framtid

Sexton av de totalt nitton åtgärder som pekats ut i Mineralstrategin har kommit igång. Av dessa har fyra fullföljts och avslutats. Det visar en rapport från SGU om status på genomförandet av mineralstrategin, vars syfte är att uppnå ett hållbart nyttande av Sveriges mineraltillgångar för tillväxt i hela landet.

Sammanfattning av status inom de fem olika strategiska områdena:

  • En gruv- och mineralnäring i samklang med miljö, kultur och andra näringar

SGU och Naturvårdsverket drar slutsatsen att det finns ett mycket stort be­hov av fortsatt kartläggning av fyndpotential, av svenskt försörjningsbehov och att utreda vilka förutsättningar som kan bidra till en ökad resurseffektivitet. Inom området pågår också ett arbete med att förbättra dialogen och samverkan mellan gruvindustri och andra näringar, som till exempel rennäringen.

Dialog och samverkan som främjar innovation och tillväxt

Här har arbetet bland annat resulterat i en handbok för kommuner som står inför stora etableringar eller expansion av gruv- och täktverksamhet.

  • Ramvillkor och infrastruktur för konkurrenskraft och tillväxt

Arbetet med att korta ledtiderna vid miljötillståndsprocesser väntar på att initieras av regeringen, medan framtagningen av ett planeringsunderlag till stöd för kommuners översikts- och detaljplanering pågår.

  • En innovativ gruv- och mineralnäring med en excellent kunskapsbas

Den del som handlar om att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt har under projektets första  varit av planerande och kartläggande karaktär. En omfattande satsning på att uppmuntra geovetenskap i skolan kommer att genomföras under 2015 och 2016.

  • En internationellt välkänd, aktiv och attraktiv gruv- och mineralnäring

Här har ett förslag på hur Sverige och svenska företag kan bidra till en hållbar gruvindustri i utvecklingsländer tagits fram. Ett andra uppdrag för att utveckla fördjupade kontakter med intressanta länder inom gruv- och mineralområdet är på väg att genomföras. 

Läs rapporten här (pdf, öppnas i nytt fönster)