Träsk, berg och vatten. Foto.

Svärtträsk

Foto: Kristina Sjödin, SGU.

18 december 2014

Svärtträskgruvan saneras

Mark- och miljödomstolen beslutade i september år 2012 om efterbehandling av Svärtträskgruvan. År 2014 beviljades länsstyrelsen i Västerbotten 70 miljoner kronor i statsbidrag från Naturvårdsverket för åtgärder för åren 2014-2016, och SGU åtog sig rollen som huvudman. Nu är åtgärdsförberedelserna i full gång.

De förberedande åtgärder som SGU nu planerar syftar till att minimerar vattentillströmningen till och förhindra slamflykt från gruvans överbelastade sedimentationsdamm. År 2015 till 2017 planeras bland annat för att muddra och avvattna dammen och ta hand om slammet, fylla igen det större dagbrottet med gråberg från gråbergsupplaget och sluttäcka detta, återställa det mindre dagbrottet  med moränmassor, införa en ny vattenreningsanläggning för lakvatten från det täckta dagbrottet samt slutligt muddra, avvattna och omhänderta slam och riva dammkonstruktion för att återskapa dalgången. Därefter kommer uppföljning och miljökontroll att behövas under några år.

Mer på vår webbplats