Augusti

 • Bardarbunga och vulkanismen på Island

  Jordbävningar och nya sprickor i berget har gjort att den slumrande vulkanen Bardarbunga på Island kan få ett större utbrott. Vulkanen är täckt av Islands största glaciär Vatnajökull, och om lavaströmmarna från utbrottet kommer i kontakt med smältvatten från glaciären kan förloppet bli våldsamt.

  29 augusti 2014

 • Grundvattennivåer i augusti 2014

  Grundvattennivåerna i små magasin har sedan juli i allmänhet sjunkit med 10–70 cm. På enstaka platser i Götaland och i västra delen av landet har nivåerna stigit något.

  28 augusti 2014

 • Miljöövervakning av Östersjön

  2014 års nationella miljöövervakning av metaller och organiska miljögifter i sediment i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak är nu klar.

  26 augusti 2014

 • Vatten från egen brunn i översvämmat område

  Rikliga regn med översvämningar kan leda till att vatten från markytan rinner direkt ner i brunnen och följden kan bli ett förorenat dricksvatten. Drick inte vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt eller smak!

  22 augusti 2014

 • Ställföreträdande generaldirektör för SGU

  Göran Risberg utsedd till ställföreträdande generaldirektör.

  20 augusti 2014

 • Digitalisering av SGU:s grundvatteninformation

  För att öka tillgängligheten till vår information kommer SGU under hösten 2014 att digitalisera merparten av vår analoga information om grundvatten.

  15 augusti 2014

 • SGU är positiv till PSI-direktivets syfte

  SGU ser positivt på PSI-direktivets syfte att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av offentlig information.

  13 augusti 2014

 • Nya och ändrade regler för prospektering och arbetsplaner

  Den 1 augusti 2014 trädde förändringar i minerallagen och mineralförordningen i kraft. Lagändringarna innebär att prospektörens skyldighet att informera om undersökningsarbeten utvidgas.

  12 augusti 2014

 • Ökad efterfrågan på zink och aluminium

  Minskat utbud samtidigt med ökad efterfrågan från bil- och flygindustrin. Det är förklaringen till att aluminium- och zinkprisernas uppgång. Samtidigt har järnmalmspriserna stabiliserats efter en tids nedgång.

  5 augusti 2014