2014

 • Sverige framgångsrikt i internationellt program inom råmaterial

  I dagarna beviljades finansieringen i utlysningen ”Sustainable Supply of Raw Materials in Europe” inom det internationella programmet ERA-MIN inom ERA-NET. Tre Sverigeledda projekt rankades bland de fyra bästa av de sju projekt som får finansiering.

  22 december 2014

 • Grundvattennivåer i december 2014

  Grundvattennivåerna har sedan november i allmänhet sjunkit i Norrland medan nivåerna stigit i Götaland och Svealand. I Norrland har nivåerna sjunkit med 0-10 cm. Delar av fjällkedjan med ett stabilt snötäcke har nivåer som sjunkit med 30-50 cm. Södra Norrlands kustland samt Svealand har stigande nivåer med 0-30 cm. Götaland har framförallt stigande nivåer med 10-40 cm.

  19 december 2014

 • Laver i Älvsbyns kommun blir riksintresse

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har beslutat att Laver i Älvsbyns kommun, Norrbottens län, utgör ett sådant område som är riksintressant för mineralutvinning enligt 3 kap 7 § andra stycket miljöbalken, då den väldokumenterade fyndigheten består av kopparmalm av en sådan kvalitet och omfattning att den är av stor vikt för landets materialförsörjning på kort och lång sikt.

  19 december 2014

 • Stor risk för spridning av giftiga sediment vid vindkraftspark

  Risken för spridning av förorenade bottensediment gör att Mark och miljödomstolen avslår ansökan om en vindkraftspark i Hakefjord, utanför Göteborg.

  19 december 2014

 • Sveriges mineraltillgångar på väg mot en hållbar framtid

  Sexton av de totalt nitton åtgärder som pekats ut i Mineralstrategin har kommit igång. Av dessa har fyra fullföljts och avslutats. Det visar en rapport från SGU om status på genomförandet av mineralstrategin, vars syfte är att uppnå ett hållbart nyttande av Sveriges mineraltillgångar för tillväxt i hela landet.

  19 december 2014

 • Svärtträskgruvan saneras

  Mark- och miljödomstolen beslutade i september år 2012 om efterbehandling av Svärtträskgruvan. År 2014 beviljades länsstyrelsen i Västerbotten 70 miljoner kronor i statsbidrag från Naturvårdsverket för åtgärder för åren 2014-2016, och SGU åtog sig rollen som huvudman. Nu är åtgärdsförberedelserna i full gång.

  18 december 2014

 • Sveriges metaller – vad kan vi återvinna, vad måste utvinnas?

  Idag är återvinningen av traditionella material som järn, basmetaller och ädelmetaller i Sverige så hög att den bara kan öka marginellt. När det gäller sekundära källor krävs ökad kunskap och nya styrmedel för att öka återvinningen. Detta är angeläget eftersom det sparar både materiella resurser och energi när efterfrågan ökar. Det visar redovisningen av ett regeringsuppdrag som SGU tagit fram i samråd med Naturvårdsverket.

  15 december 2014

 • Samla in, förvalta och tillgängliggör geologisk information centralt

  SGU föreslår i en rapport till regeringen att geologisk information som idag samlas in av externa aktörer inom olika projekt samlas och förvaltas centralt för att göras tillgänglig för framtida återanvändning.

  12 december 2014

 • Koppar- och guldfynd i Norrbotten vinner Mineraljakten

  Förstapriset i Mineraljakten går till ett koppar- och guldfynd, hittat en mil norr om Kiruna. Andra pris går till ett kopparfynd i Tornedalen, medan ett lovande guld- och silverfynd från Los-området i Gävleborgs län belönas med tredjepris.

  11 december 2014

 • Miljarder till EUs största råvarusatsning ”RawMatTERS”

  European Institute of Innovation and Technology (EIT) har fattat beslut om Europeiska unionens hittills största råvarusatsning, någonsin, ”RawMatTERS”. SGU ingår som partner i satsningen som väntas ge högre konkurrenskraft, nya företag och nya kvalitativa jobb.

  10 december 2014

 • Möt SGU på gruv- och mineralkonferens 26-27 januari

  Den 26-27 januari är det dags för Framtidens Gruv- och Mineralindustri 2015, en gruvkonferens som tar upp alla aspekter av industrin, från samverkan med ursprungsbefolkning och lokala intressen till finansiering, prospektering, grön gruvteknologi, återvinning och hållbarhetsfrågor.

  8 december 2014

 • SGUs yttrande över SOU 2014:50 "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten"

  SGU välkomnar många av förslagen i Miljömålsberedningens betänkande SOU 2014:50 "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten".

  5 december 2014

 • Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning

  SGU-rapporten 2014:40, "Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning" har på uppdrag av SGU tagits fram av Institutionen för bygg- och miljöteknik och Chalmers tekniska högskola tillsammans med Enveco Miljöekonomi AB.

  4 december 2014

 • SGU antar hållbarhetspolicy

  SGU har antagit en hållbarhetspolicy som utgår från en vision om ett hållbart samhälle där Sveriges naturresurser används på ett resurseffektivt och hållbart sätt, och där Sveriges miljömål kan uppnås.

  2 december 2014

 • Sårbarhetskartor i Stockholms län

  Samtliga räddningstjänster och kommuner i Stockholms län har nu tillgång till sårbarhetskartor för grundvattnet från SGU.

  2 december 2014

 • Svenska skolklasser får besök av geolog

  SGU har genom projektet "Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt" valt ut fyra skolklasser som kommer få besök av en geolog och delta i en internationell karttävling för barn.

  1 december 2014

 • Pris för bästa examensarbeten inom prospektering och malmgeologi

  Två studenter från Uppsala universitet, Stefan Andersson och Fredrik Sahlström, har med hjälp av handledning från SGU belönats med stipendier för bästa examensarbeten inom områdena prospektering och malmgeologi.

  1 december 2014

 • Ökad användning av geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet

  Sedan mitten på maj levererar SGU data till forskning, utbildning och kulturverksamhet, via en nedladdningstjänst. Att användarna själva kan hämta data har inneburit en ökning av dataleveranserna.

  27 november 2014

 • Nationell databas för förorenat grundvatten – en väg till bättre tillsyn och tillstånd?

  Att samla den stora mängd grundvattenanalyser som görs varje år i samband med undersökningar av förorenade områden och inom kontrollprogram vid miljöfarlig verksamhet i en nationell databas skulle ge ökad kunskap som skulle förenkla och förbättra tillstånds- och tillsynsverksamheten och undvika att för få, onödiga eller felaktiga krav ställs. SGU har utrett möjligheten att skapa en sådan databas.

  27 november 2014

 • Uppdaterad rapport: Egenskaper hos vattenanalysdata i Vattentäktsarkivet

  En ny version av rapporten "Egenskaper hos vattenanalysdata i Vattentäktsarkivet", finns nu tillgänglig.

  26 november 2014

 • Grundvattennivåer i november 2014

  Grundvattennivåerna har sedan oktober i allmänhet stigit med 10–110 cm. I norra Norrland och delar av östra Norrland samt på enstaka platser i sydöstra Småland har nivåerna sjunkit med 2–35 cm.

  26 november 2014

 • Unga torvmarker med snabb tillväxt och hög kolackumulation

  SGU har undersökt torvtillväxt och kolackumulation i unga torvmarker i norra Upplands landhöjningsområde.

  25 november 2014

 • Forskning för en renare Östersjö

  Nu går starten för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, TREASURE, för att undersöka sambandet mellan starkt förorenade bottensediment och de höga halterna av miljögifter i näringskedjan vid norra Östersjöns kust. Ett första möte hölls den 13-14 november ombord på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

  21 november 2014

 • Geokemisk atlas över Sverige

  SGU har tagit fram en nationell sammanställning av markens geokemi som ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i mark och vatten. Boken är rikt illustrerad med kartor och innehåller även statistik och beskrivningar av grundämnenas egenskaper.

  19 november 2014

 • SGU får utökat ansvar inom havsmiljöförvaltningen

  SGU får utökat ansvar inom det nationella miljöövervakningsprogrammet för insamling av data som nyttjas för uppföljning av miljökvalitetsnormer och för bedömning av miljötillståndet i havet.

  17 november 2014

 • Nytt regeringsuppdrag – tillstånd att undersöka havsbottnen

  Corenet Oy har ansökt om tillstånd att undersöka havsbottnen på svensk kontinentalsockel i Östersjön inför utläggning av en planerad fiberoptisk undervattenskabel på havsbottnen.

  12 november 2014

 • Järnmalmsprisets utveckling i modern tid

  Järnmalmspriset håller sig på en nivå som är dubbelt så högt jämfört med gruvkrisen i början på 1990-talet.

  6 november 2014

 • Utvecklingen av basmetaller under 2014 och 2015

  Överskott på koppar och nickel samt underskott på bly och zink. Det är prognosen för de olika basmetallernas utveckling det närmaste året, vilket framkom under de internationella metallstudiegruppernas höstmöte i Lissabon under oktober.

  6 november 2014

 • Saneringen i Åsbro startar

  SGU ansvarar för att sanera den gamla impregneringsanläggningen i Åsbro i Askersunds kommun och den pågående undersökningen av platsen kommer snart att vara färdig. Saneringsarbetet startar dock redan nu.

  5 november 2014

 • Första diamanterna i svenskt berg upptäckta

  En forskargrupp vid Uppsala universitet har för första gången upptäckt diamanter i svensk berggrund vid Snasahögarna i Jämtland. Diamanter i Sverige har tidigare påvisats, men aldrig bekräftats, som fynd i samband med guldvaskning.

  30 oktober 2014

 • Bergskred och instabilt berg vid berget Mannen

  Delar av berget Mannen i Romsdal sydväst om Trondheim håller på att rasa. I samband med riklig nederbörd de senaste dagarna har rörelserna ökat i den instabila bergmassan.

  29 oktober 2014

 • Vill du presentera något på Grundvattendagarna 2015?

  Grundvattendagarna är en konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde. Vad tycker du är viktigt att ta upp? Skicka in ditt förslag nu! Bli en del av konferensprogrammet 13–14 oktober 2015 i Göteborg!

  29 oktober 2014

 • SGUs yttrande om Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKBs slutförvarsansökan

  SGU har getts tillfälle att yttra sig om Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. SGU har i huvudsak fått svar på de frågor man ställt under förra remissomgången men har några synpunkter.

  28 oktober 2014

 • Grundvattennivåer i oktober 2014

  Grundvattennivåerna i små magasin har sedan september stigit med 10–50 cm i stora delar av landet. På vissa platser längs norska gränsen samt i östra Mälardalen har nivåerna ökat mer, med 60–160 cm. Sjunkande grundvattennivåer noteras främst i mellersta Norrlands inland (närmare 25 cm minskning) men även på enstaka platser i Götaland har nivåerna sjunkit något.

  28 oktober 2014

 • SGUs yttrande över I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

  Vattenverksamhetsutredningen har lämnat förslag till ändrade regler för att skapa ett mer enhetligt system i miljöbalken. SGU anser att förslaget effektiviserar tillståndsprocessen och att omprövningsprocessen blir effektivare och mer bindande än tidigare men är samtidigt kritisk på flera punkter.

  27 oktober 2014

 • SGUs yttrande över Naturvårdsverkets förslag till Strategi för storslagen fjällmiljö

  Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till strategi som ska bidra till att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. SGU håller i stora drag med i verkets bedömningar, men påpekar att de geologiska förutsättningarna för fjällvärldens hela existens kommer i skymundan i strategin.

  27 oktober 2014

 • GeoArena – en spännande mix av människor och kunskap

  Den 13 - 15 oktober arrangerade SGU ”GeoArena 2014 - mötesplats geologi” i Uppsala. Temat var Hållbarhet, vilket genomsyrade hela evenemanget, från invigningen till finalen.

  23 oktober 2014

 • Workshop om skanning av borrkärnor

  Sveriges geologiska undersökning arrangerar en workshop om borrkärneskanning den 26-27 november i Malå.

  21 oktober 2014

 • Bjurälvens karstlandskap vinner Geologiskt Arv 2014

  Karstlandskapet vid Bjurälven i nordligaste Jämtland, i Strömsunds kommun, har utsetts till vinnare i tävlingen Geologiskt Arv 2014 i konkurrens med några av Sveriges mest spännande geologiska sevärdheter.

  15 oktober 2014

 • SGUs yttrande över remiss om punktskattefrågor

  Finansdepartementet har begärt SGUs yttrande över ett förslag om punktskattehöjningar för vissa miljöpåverkande verksamheter. SGU förklarar i sitt svar att myndigheten ser positivt på att utreda miljöpunktskatter som verktyg för miljöstyrande effekter men att departementets underlag bör kompletteras med ytterligare utredning.

  13 oktober 2014

 • Kartläggning av Kalmarsund klar

  SGUs insamling av maringeologisk information i Kalmarsund är nu klar. Projektet har ingått som en del av SGUs systematiska geologiska kartläggning av landets marina kustzon, som i första hand utförs inom befolkningstäta områden och områden av intresse för naturvården.

  13 oktober 2014

 • SGU inviger skanning av borrkärnor i Malå

  Den 10:e oktober går startskottet för SGUs inskanning av mineralogiska data från 200 000 meter borrkärnor från Norrbotten och Västerbotten.

  10 oktober 2014

 • Metallpriser neråt i september

  Metallpriserna har fortsatt nedåt på bred front under september. Men sista veckan syntes tecken på en viss uppgång.

  8 oktober 2014

 • SGU bjuder in till spännande möjligheter i Zambia

  SGU arrangerar en delegationsresa till Zambia den 16–22 november på temat gruvor och miljöteknik i Zambia.

  8 oktober 2014

 • Bergverksstatistik 2013 – ute nu

  SGUs årliga sammanställning över svensk gruvindustri, Bergverksstatistik 2013, är nu ute. Där framgår bland annat att antalet jobb inom gruvindustrin ökade till 6295 arbetstillfällen under 2013.

  6 oktober 2014

 • Grundvattennivåer i september 2014

  Grundvattennivåerna har sedan augusti sjunkit med 5–110 cm i Norrland samt östra Svealand och östra Götaland. I de västra delarna av Svealand och Götaland samt Skåne har nivåerna stigit med upp till 80 cm. På enstaka platser i Norrland har nivåerna stigit något.

  25 september 2014

 • Vägledning för förvaltning av grundvatten

  SGU har tagit fram en vägledning som stöd i arbetet med förvaltning av grundvatten.

  24 september 2014

 • SGU letar ny vattenförsörjning i Östersund

  Under september och oktober 2014 kartlägger SGU jordarter och grundvatten runt Brunflo och Lit i Östersunds kommun. Syftet är framför allt att se över möjligheterna för en säkrare vattenförsörjning i Östersund.

  23 september 2014

 • I skuggan av vulkanen

  Millesgården visar just nu en unik utställning om Pompeji. SGU medverkar med en vulkananimation och ett fantastiskt planschverk från 1777 med motiv från Vesuvius.

  19 september 2014

 • SGU får nya regeringsuppdrag

  SGU har idag fått två nya regeringsuppdrag med anledning av den nationella mineralstrategin.

  18 september 2014

 • Stranderosion – ett ökat hot mot Skånes kust

  I takt med en stigande havsnivå förväntas stranderosion blir värre, särskilt i sydligaste Sverige där någon landhöjning inte pågår.

  18 september 2014

 • Stort intresse för Geologins Dag

  Lördagen den 13 september firades Geologins Dag runtom i landet. Hundratals besökare strömmade till SGUs inspirerande arrangemang.

  17 september 2014

 • Solstormar orsakar kraftiga störningar

  Sedan tidigt fredag morgon, 12 september, observeras en ökad geomagnetisk aktivitet som en följd av att solen har varit mer aktiv de senaste dagarna. Två solutbrott i rad har observerats.

  12 september 2014

 • SGU samordnar saneringen av Ala Lombolo

  SGU, LKAB, Kiruna kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten har skrivit på en avsiktsförklaring om ett gemensamt ansvar för saneringen av Ala Lombolo, av lokalbefolkningen känd som Sveriges mest förorenade sjö.

  11 september 2014

 • Jordens vanligaste mineral

  Vilket är jordens vanligaste mineral? Nej, du har fel, det är inte som du lärt dig – det är bridgmanit.

  10 september 2014

 • Gruv- och miljöutmaningar i Zambia

  SGU arrangerar den 4 september en workshop på temat gruvor och miljöteknik i Zambias gruvdistrikt Copper Belt och vilka möjligheter svenska organisationer och företag har att bidra till utvecklingen och inleda nya affärssamarbeten.

  4 september 2014

 • Avtagande pris på järnmalm medan aluminium fortsätter uppåt

  Lägre efterfrågan i Kina bidrar till att prisuppgången på järnmalm upphörde under augusti. Åt motsatt håll gick aluminiumpriset, där lägre produktion och ökad efterfrågan ledde till en fortsatt prisuppgång.

  3 september 2014

 • Bardarbunga och vulkanismen på Island

  Jordbävningar och nya sprickor i berget har gjort att den slumrande vulkanen Bardarbunga på Island kan få ett större utbrott. Vulkanen är täckt av Islands största glaciär Vatnajökull, och om lavaströmmarna från utbrottet kommer i kontakt med smältvatten från glaciären kan förloppet bli våldsamt.

  29 augusti 2014

 • Grundvattennivåer i augusti 2014

  Grundvattennivåerna i små magasin har sedan juli i allmänhet sjunkit med 10–70 cm. På enstaka platser i Götaland och i västra delen av landet har nivåerna stigit något.

  28 augusti 2014

 • Miljöövervakning av Östersjön

  2014 års nationella miljöövervakning av metaller och organiska miljögifter i sediment i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak är nu klar.

  26 augusti 2014

 • Vatten från egen brunn i översvämmat område

  Rikliga regn med översvämningar kan leda till att vatten från markytan rinner direkt ner i brunnen och följden kan bli ett förorenat dricksvatten. Drick inte vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt eller smak!

  22 augusti 2014

 • Ställföreträdande generaldirektör för SGU

  Göran Risberg utsedd till ställföreträdande generaldirektör.

  20 augusti 2014

 • Digitalisering av SGU:s grundvatteninformation

  För att öka tillgängligheten till vår information kommer SGU under hösten 2014 att digitalisera merparten av vår analoga information om grundvatten.

  15 augusti 2014

 • SGU är positiv till PSI-direktivets syfte

  SGU ser positivt på PSI-direktivets syfte att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av offentlig information.

  13 augusti 2014

 • Nya och ändrade regler för prospektering och arbetsplaner

  Den 1 augusti 2014 trädde förändringar i minerallagen och mineralförordningen i kraft. Lagändringarna innebär att prospektörens skyldighet att informera om undersökningsarbeten utvidgas.

  12 augusti 2014

 • Ökad efterfrågan på zink och aluminium

  Minskat utbud samtidigt med ökad efterfrågan från bil- och flygindustrin. Det är förklaringen till att aluminium- och zinkprisernas uppgång. Samtidigt har järnmalmspriserna stabiliserats efter en tids nedgång.

  5 augusti 2014

 • Grundvattensituationen i juli 2014

  Grundvattennivåerna har sedan juni sjunkit med 5–60 cm i Götaland och Svealand. I Norrland har nivåerna sjunkit med 5–100 cm.

  25 juli 2014

 • Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Skrikarhyttan i Nora kommun

  SGU har beslutat att Skrikarhyttan i Nora kommun, Örebro län, utgör ett område som är riksintressant för mineralutvinning. Den väldokumenterade fyndigheten av så kallad metavulkanit är av en sådan kvalitet och omfattning att den är av stor vikt för landets materialförsörjning på kort och lång sikt.

  3 juli 2014

 • Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Håksberg-Blötberget i Ludvika kommun

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har beslutat att Håksberg-Blötberget i Ludvika kommun, Dalarnas län, utgör ett område som är riksintressant för mineralutvinning. Den väldokumenterade fyndigheten består av järnmalm av en sådan kvalitet och omfattning att den är av stor vikt för landets materialförsörjning på kort och lång sikt.

  30 juni 2014

 • SGU blir tillsynsmyndighet för geologisk lagring av koldioxid

  Sedan den 1 mars 2014 är det tillåtet med geologisk lagring av koldioxid i Sverige. Den 15 juli 2014 blir SGU tillsynsmyndighet över all geologisk lagring av koldioxid.

  30 juni 2014

 • Workshop om miljöpåverkan och miljöteknik i Zambias gruvnäring

  Har ditt företag framstående kompetens på områden som miljöteknik och gruvors miljöpåverkan, och är ni nyfikna på nya spännande marknader? Den 4 september arrangerar SGU en workshop med fokus på gruvnäringen i kopparbältet.

  30 juni 2014

 • Skandium – en svensk upptäckt från Norges urberg

  Sällsynta jordartsmetaller (rare earth elements, REE) är viktiga teknikmetaller som vi behöver i vårt dagliga liv. Till dessa 14 grundämnen knyter man även skandium, yttrium och lantan. Här vill vi belysa det förstnämnda – skandium, som är döpt efter Skandinavien.

  27 juni 2014

 • Grundvattensituationen i juni 2014

  Grundvattennivåerna har sedan maj sjunkit med 10–70 cm i större delen av landet. I norra och mellersta Norrland har nivåerna stigit med 3–40 cm.

  26 juni 2014

 • Vad händer med grundvattnet på sommaren?

  Under årets sommar förväntas inte några stora problem med grundvattentillgången. I Skåne, på Västkusten, i delar av Svealand och södra Norrland är grundvattennivåerna för närvarande under de normala. I dessa områden kan därför vattentillgången i grävda brunnar påverkas.

  23 juni 2014

 • Välkommen på grundvattenkurs!

  SGU anordnar en kurs om grundvatten för kommunanställda i Lund 17 oktober, Göteborg 21 oktober och Luleå 23 oktober.

  23 juni 2014

 • Kom ihåg att registrera grundvattenutredningar!

  Nu har de första konsultrapporterna registrerats genom tjänsten "Grundvattenutredningar" hos SGU. Först med att skicka in rapporter är Sweco – nu väntar vi på att fler konsulter följer i deras spår!

  23 juni 2014

 • Höga halter av miljögifter på Östersjöns botten

  Mycket höga halter av miljögifter som kvicksilver, PCB och DDT har upptäckts i bottensediment längs norra Östersjöns kust. Sedimenten och gifterna sprids över stora områden där de med hög sannolikhet påverkar de lokala och regionala ekosystemen. Det här visar en ny rapport från SGU, som på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland undersökt tillståndet på havsbottnen utanför Västernorrlands kust.

  16 juni 2014

 • SGU ökar takten på sanering av förorenade områden

  SGU kommer de kommande tre åren att delta i två nya forskningsprojekt i syfte att öka takten på saneringen av förorenad mark. Projekten är möjliga tack vare ny finansiering från Formas, där sammanlagt 13 miljoner kronor har beviljats till SGU-relaterad forskning.

  13 juni 2014

 • Skiffergas och biogen gas

  Ny rapport om skiffergas och biogen gas i alunskiffer i Sverige. Hur utvinns skiffergas och vilka risker finns? Hur ser förhållandena i Sverige ut?

  5 juni 2014

 • Svenska borrkärnor på nätet

  SGU har startat ett projekt för att skanna och lagra mineralogiska data på borrkärnor från främst Norrbotten och Västerbotten. Borrkärnorna som skall skannas ägs av SGU och finns lagrade vid det nationella borrkärnearkivet i Malå.

  5 juni 2014

 • Ny ekonomisk inriktning i Kina sänker järnmalmspriset

  Kinas övergång från investeringsdriven till konsumtionsdriven ekonomi sänker järnmalmspriset. Samtidigt stiger koppar, zink och aluminium.

  2 juni 2014

 • Spännande djupborrhål i Jämtland ger ny kunskap om hur bergskedjor bildas

  På Åreskutans östra sida pågår ett spännande vetenskapligt djupborrningsprojekt. Genom att analysera borrkärnor ner till 2500 meters djup hoppas forskarna kunna få bättre förståelse för mekanismerna bakom bergskedjebildningar. SGUs gruvnäringsenhet passade på att besöka projektet i slutet av maj.

  2 juni 2014

 • Fjällguider lär sig geologi

  Geologisk information ökar besöksupplevelsen. Det inser Fjälledarlinjen på Storumans Folkhögskola, som har lärt sig grundläggande geologikunskaper under ett besök hos SGU i Malå.

  2 juni 2014