19 september 2019

Grundvattennivåer i september

Grundvattnet i de små magasinen har i allmänhet återhämtat sig sedan månadsskiftet. Vissa områden i Götaland, Svealand och mellersta Norrland har dock fortfarande nivåer under eller mycket under det normala. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under det normala i stort sett i hela Sverige.

Den senaste tidens nederbörd har medfört att de små magasinen i allmänhet har återhämtat sig i och nivåerna är nu nära det normala för årstiden i stora delar av landet. I östra Götaland och sydöstra Svealand har dock situationen försämrats och nivåerna är fortfarande mycket under det normala. För de stora magasinen har situationen inte förändrats nämnvärt sedan månadsskiftet augusti-september.

Grundvattennivåns avvikelse

 

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under det normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand samt i mellersta Norrland. I större delen av landet är nivåerna nära det normala och på västkusten är de över det normala.

För att få en normal grundvattensituation i östra Götaland och sydöstra Svealand krävs betydligt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna brukar fortsätta att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under det normala i större delen av landet. Längst upp i norr är nivåerna nära det normala medan nivåerna är mycket under det normala i östra Sveland. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna följer utvecklingen noggrant och beroende på lokala förutsättningar inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

Senast granskad 2019-09-19

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet