6 november 2019

Grundvattennivåer i månadsskiftet oktober–november

I de små magasinen är nivåerna nu nära de normala eller över de normala i större delen av landet. Nivåerna i de stora magasinen har återhämtat sig i västra Sverige, men är fortfarande under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

Grundvattennivåns avvikelse

Grundvattennivåer i månadsskiftet oktober–november 2019

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Riklig nederbörd i kombination med kallt väder har lett till att grundvattenbildningen kommit igång under hösten. Detta märks inte minst i de små grundvattenmagasinen där endast ett fåtal mindre områden nu har nivåer under de normala. I de stora magasinen är nivåerna nära de normala i ett stort stråk i västra Sverige, men har i övrigt inte förändrats nämnvärt sedan mitten av oktober.

Små grundvattenmagasin

I de små magasinen är nivåerna över de normala i södra Norrland, större delen av Svealand samt i nordvästra Götaland. Nivåer under de normala återfinns i östra Norrland, östra Svealand och södra Götaland. Övriga områden i Sverige har nivåer nära de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna nära de normala i nordvästra Norrland, västra Svealand samt nordvästra Götaland. I östra Svealand är nivåerna fortsatt mycket under de normala. Övriga delar av landet har nivåer som är under de normala.

Senast granskad 2019-11-06

Om kartorna

Rapportering av grundvattennivåer vid månadsskiftet är en tillfällig utökning av SGU:s löpande rapportering, vilken vanligtvis görs i mitten av varje månad. 

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer vid månadsskiftet med genomsnittliga nivåer sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet