Stranderosion

Tore Påsse, SGU.

29 mars 2019

SGU utvecklar verktyg för klimatanpassning

SGU har fått externa forskningsmedel från SMHI för två projekt som syftar till att utveckla verktyg för att bedöma och analysera åtgärder för klimatanpassning.

Det ena projektet syftar till att ta fram ett beslutsstödsverktyg, SCARCE, som stärker samhällets beredskap inför vattenbrist och torka genom att utvärdera och jämföra olika åtgärders potential och effekter. Verktyget utvärderar och jämför klimatanpassningsåtgärder från många olika sektorer, bland annat jordbruk, industri, myndigheter och vattenproduktion. samt möjliggör även uppskattning av kostnaderna för dessa. Verktyget, som riktar sig både mot myndigheter och näringsliv, kommer att testas i samband med revideringen av Gotlands översiktsplan som påbörjas under 2019. Projektet är ett samarbete mellan SGU, RISE, SLU, Chalmers och Blått Centrum Gotland.

Det andra projektet gäller ett verktyg som tar fram information om hur sediment eroderas, transporteras och ackumuleras på havsbottnen i kustområden. Exempel på användningsområden är bedömningar av erosionsrisk och förändringar i bottenvegetation och habitat orsakade av klimatförändringar.  Verktyget ger också underlag för beslut om och tippning, samt information om syrefria bottnar, ackumulationen av organiskt material, näringsämnen och miljögifter.  Verktyget utvecklas i samverkan med Länsstyrelserna i Hallands och Skåne Län, SGI och HaV samt Regional kustsamverkan Skåne-Halland där också kommuner och universitet deltar.

Senast granskad 2019-03-29