Foto: Linda Wickström, SGU.

Foto: Erik Jonsson. REE-mineralisering i Norra Kärr.

17 juni 2019

Ny rapport om sällsynta jordartsmetaller i Sverige

SGU:s arbete med kartläggning av sällsynta jordartsmetaller (REE) inom EU-projektet EURARE har lett till ökade kunskaper om ett antal fyndigheter och dessutom till ett par nya upptäckter. Detta framgår av en ny rapport.

Av rapporten framgår att REE-mineraliseringarna i Sverige är spridda över hela landet, även om vissa områden har relativt fler förekomster. De vanligaste typerna finns associerade med apatitjärnmalmerna i Norrbotten och Bergslagen, skarnjärnmalmerna i Riddarhytte-Norbergsområdet, det magmatiska komplexet i Norra Kärr samt i Olserum- och Alnöområdena.

Rapporten bygger på litteraturstudier, fältarbete, mineralogiska och petrologiska studier samt geokemiska data och tolkningen av dessa. Inom projektet har SGU levererat uppdaterad geologisk information om kända REE-mineralise­ringar i Sverige, ett arbete som har omfattat dels litteraturstudier av äldre geologiska publikatio­ner och rapporter, dels fältarbete. Litteraturstudierna ledde till en uppdatering av SGU:s fyndighets­databas med nya förekomster och till idéer om vidare undersökningar. Fältarbetet bedrevs i områden med kända REE-förekomster där fler än 200 bergartsprov från utvalda fyndigheter har genomgått kemisk och mineralogisk analys.

EURARE:s huvudmål har varit att säkerställa en hållbar tillgång av råmaterial och produkter som innehåller REE, som är kritiska för till exempel bil-, elektronik- och kemiindustrin. Projektet omfattade områdena geologi, gruvdrift, anrik­ning, utvinning och lagstiftning kring REE. SGU har arbetat tillsammans med andra nationella geologiska undersökningar inom EU, huvudsakligen med de geologiska frågorna.

Läs mer om EURARE här (länk till projektets webbplats)

Läs rapporten i GeoLagret: Rare earth elements distribution, mineralisation and exploration potential in Sweden

Senast granskad 2019-06-17