11 juni 2019

Geologisk beskrivning av Viskans dalgång

SGU publicerar en rapport med en beskrivning av de jordartsgeologiska förhållandena längs de skredkänsliga vattendragen Viskan och Häggån i Halland.

Den nya rapporten innehåller en beskrivning av jordarterna och de geomorfologiska förhållandena i Viskans och Häggåns dalgång. Studien täcker in ett område från Fritsla i norr, beläget intill Häggån, ned till Viskans utlopp i havet, strax söder om Väröbacka.

Området runt Viskan och Häggån bedöms som riskområde för skred- och erosionsprocesser. I delar av dalgången är skredaktiviteten hög och samhällskostnaden för skredförebyggande åtgärder är betydande. God kännedom om de geologiska förhållandena är därför central och viktig vid fysisk planering och vid markanvändning. Undersökningarna är en viktig del i klimatanpassningen, med tanke på att ett förändrat klimat kan komma att leda till sämre markstabilitet.

Rapporten baseras på information från SGU:s databaser över jordarter, jorddjup, skredärr och raviner, strandnivåer samt vetenskaplig litteratur och den nya nationella höjdmodellen. Den jordartsgeologiska kartan har uppdaterats med hjälp av fältkontroller, vilket medfört förbättrad lägesnoggrannhet och att ny jordartsinformation har tillkommit.

Arbetet har genomförts på uppdrag av Statens geotekniska institut (SGI)

Läs rapporten här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-06-11