24 juli 2019

Grundvattennivåer juli

Nivåerna i små magasin sjunker i hela landet och är nu under eller mycket under det normala i Götaland samt i södra och västra Svealand. I de större magasinen är nivåerna fortsatt mycket lägre än normalt i östra Svealand, nordöstra Götaland samt på Gotland.

Det är normalt att grundvattennivåerna sjunker i hela landet i juli men på vissa håll har nivåerna i de små magasinen sjunkit snabbare än normalt. Nivåerna i de större magasinen har i allmänhet sjunkit något på de flesta håll i landet.

Grundvattennivåns avvikelse

 

Ladda ner kartorna högupplöst

Små grundvattenmagasin

I hela Götaland samt i södra och västra Svealand ligger nivåerna i de små grundvattenmagasinen under eller mycket under vad som är normalt för årstiden. Även i delar av mellersta Norrland är nivåerna lägre än normalt. Resten av Norrland samt norra Svealand har nivåer nära det normala.

För att återgå till en normal grundvattensituation i de delar av landet där det nu är lägre nivåer än det brukar vara så här års skulle det krävas avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång eftersom grundvattennivåerna normalt sett fortsätter att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden i hela landet utom i delar av norra och mellersta Norrland, där de är nära de normala. I delar av östra Götaland och östra Svealand är nivåerna mycket under de normala. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna i södra Sverige följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

Senast granskad 2019-07-24

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet