Skylt för vattenskyddsområde.

Skylt för vattenskyddsområde.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

6 december 2019

Nytt förslag till vägledning för vattenskyddsområden behöver kompletteras

SGU är kritiska till den nya vägledningen för att inrätta vattenskyddsområden, bland annat för att det saknas instruktioner om hur vattenskyddsområden ska avgränsas.

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram en ny vägledning för att inrätta vattenskyddsområden. Den är tänkt att ersätta Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområden och Handbok (2010:5) om vattenskyddsområde, som båda planeras att upphävas vid årsskiftet 2019/2020.

I den nya förslaget ändras inriktningen i arbetet till att bli mer riskfokuserat än tidigare. HaV bedömer att de vattenskyddsområden som tas fram genom den nya inriktningen kommer att bli mer träffsäkra och ändamålsenliga och därmed bidra till ett förstärkt skydd av landets vattentäkter.

SGU är i sitt remissvar kritiska till att det i det nya förslaget saknas instruktioner om hur avgränsningen av vattenskyddsområden ska gå till. Detta innebär en betydande risk för stora variationer i kvaliteten på framtagna underlag, vilket kan äventyra grundvattnets kvalitet i anslutning till våra vattentäkter, menar SGU. Dessutom kan det förväntas bli en ökad börda för remissinstanser och tillsynsmyndigheter.

SGU bedömer också att avsaknaden av tydliga instruktioner för att avgränsa ett vattenskyddsområde riskerar att skapa en ojämnhet, när det gäller hur stor hänsyn som kommer att tas till de geologiska förhållandena vid varje enskild vattentäkt. Därtill ser SGU med stor oro på de risker som vi i dagsläget inte kan förutse. Nuvarande arbetsmodell för inrättande av vattenskyddsområden innebär att man upprättar ett basskydd för grundvattentäkterna, som man anpassar till rådande risker. Med det nya förslaget anser SGU att denna basnivå riskerar att gå förlorad.

SGU avråder HaV från att helt upphäva handboken för framtagande av vattenskyddsområden, till dess att en ny vägledning för avgränsning av vattenskyddsområden för grundvattentäkter är framtagen. Att enbart använda en riskbaserad syn för avgränsning kan medföra att skyddet för grundvattentäkter på sikt äventyras

Remiss om ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden

Senast granskad 2019-12-06