Naturvårdsverket

29 augusti 2019

Sök pengar för forskning om våtmarker

Våtmarker har en naturlig klimatanpassande funktion som grundvattenbärare och kan även stoppa läckage av metaller och andra miljögifter. Mot den bakgrunden inbjuds forskare att söka särskilda forskningsmedel som rör våtmarkers ekosystem.

Syftet är att ta fram ny kunskap om våtmarkers ekosystemtjänster som kan användas i SGU:s, Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens eller Länsstyrelsernas arbete.

Resultaten ska till exempel kunna vara delunderlag för myndigheternas skydds- och restaureringsåtgärder, klimatanpassning, annan samhällsplanering eller förslag till utveckling av styrmedel. OBS: Sista ansökningsdag har nu passerat (var den 3 september 2019).

Senast granskad 2019-08-29