Oktober

 • Omfattande modernisering av Ocean Surveyor

  SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor kommer under nästa år att genomgå en omfattande ombyggnad och modernisering, bland annat för att minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön.

  30 oktober 2018

 • Kunskap och samverkan - nödvändiga steg mot en renare vattenmiljö

  Bättre kunskap och ökad samverkan krävs för att nå miljömålen för en giftfri vattenmiljö. Det framgår av en ny rapport från Miljömålsrådet, där fem prioriterade områden pekas ut.

  29 oktober 2018

 • Nya rapporter om grundvattenmagasin i Västsverige

  SGU har kartlagt och beskrivit elva grundvattenmagasin i Vara-, Lidköping- och Kungsbacka kommun. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna i de berörda kommunerna.

  24 oktober 2018

 • Flygmätningar bidrar till Sveriges strålsäkerhet

  Under veckan medverkar SGU i en nationell övning för att säkra Sveriges strålsäkerhetsberedskap vid radioaktivt utsläpp. SGU:s roll är att med hjälp av flygmätningar snabbt kunna kartlägga spridningen av radioaktivt nedfall på marken.

  18 oktober 2018

 • Grundvattennivåer i oktober

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet

  18 oktober 2018

 • Förutsättningar för skred i finkornig jordart

  Att peka ut områden där det kan finnas risk för jordskred är viktigt för planering av markanvändningen. Nu finns en handledning som kompletterar kartan ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart”.

  18 oktober 2018

 • Nominera till pris för nytänkande inom gruvnäringen!

  I ljuset av det enorma behovet av omställningsmetaller för ett grönt samhälle delar SGU åter ut den över 250 år gamla gruvmedaljen Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit till särskilt berömliga insatser inom Sveriges gruvnäring. Sista dag att nominera kandidater är den 9 november!

  16 oktober 2018

 • SGU och Skogsstyrelsen kapar gamla borrör

  Arbetet med att kapa gamla borrör, en del i regeringsuppdraget Naturnära jobb, är i full gång efter uppehållet i somras då brandrisken satte stopp för verksamheten. Ett nytt videoklipp visar hur arbetet går till.

  11 oktober 2018

 • Produktion av ballast ökade ytterligare 2017

  Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, landade på 96 miljoner ton under 2017, vilket är tio miljoner ton mer jämfört med 2016. Det framgår av SGU:s årliga publikation "Grus, sand och krossberg".

  9 oktober 2018

 • Bra berggrund i Göteborgs grannkommuner

  Stora delar av berggrunden i Kungälv och Kungsbacka lämpar sig väl som ballast för byggande. Lokalt använt bergmaterial kan bidra till att minska antalet tunga transporter och därmed minska klimatbelastningen.

  2 oktober 2018

 • Start för internationell utbildning i Malå

  Idag den första oktober invigdes SGU:s internationella utbildning om gruvor och miljö i Malå, med tjugofem deltagare från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien.

  1 oktober 2018