För att säkra byggandet av Sverige är det viktigt att råvaror för ballast-, industrimineral- och naturstensindustrin finns tillgängliga i hela landet.  Olika bergmaterial kan ha helt skilda egenskaper, vilket styr vad materialen ska användas till. Produktionen måste vara säker, effektiv och hållbar, allt för att minimera resursbrister och miljöstörningar för ett land som växer.  Råvarukällorna för bergmaterialen är flera, till exempel bergtäkter, grustäkter, stenbrott och återvunna massor från byggande.

För att öka kunskapen om de bergarter som bryts, hur de bryts och vilka produkter som skapas har SGU tillsammans med bergmaterialbranschen tagit fram en rapport om kritiska egenskaper hos bergmaterial och alternativa material.

Läs rapporten här (länk till MinFos webbplats)

De som medverkar i rapporten är, förutom SGU; Research Institutes of Sweden (RISE), Trafikverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), Sveriges stenindustriförbund (STEN), Föreningen Mineralteknisk Forskning (MinFo) och ett antal medlemsföretag i branschorganisationerna.