Bergmaterial
28 november 2018

Ny rapport om kritiska egenskaper hos bergmaterial

Framtidens samhälle kräver en mängd olika bergmaterial, som beroende på hur det ska användas måste ha särskilda egenskaper. Mot den bakgrunden finns en ny rapport om geologins betydelse för byggandet.

För att säkra byggandet av Sverige är det viktigt att råvaror för ballast-, industrimineral- och naturstensindustrin finns tillgängliga i hela landet.  Olika bergmaterial kan ha helt skilda egenskaper, vilket styr vad materialen ska användas till. Produktionen måste vara säker, effektiv och hållbar, allt för att minimera resursbrister och miljöstörningar för ett land som växer.  Råvarukällorna för bergmaterialen är flera, till exempel bergtäkter, grustäkter, stenbrott och återvunna massor från byggande.

För att öka kunskapen om de bergarter som bryts, hur de bryts och vilka produkter som skapas har SGU tillsammans med bergmaterialbranschen tagit fram en rapport om kritiska egenskaper hos bergmaterial och alternativa material.

Läs rapporten här (länk till MinFos webbplats)

De som medverkar i rapporten är, förutom SGU; Research Institutes of Sweden (RISE), Trafikverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), Sveriges stenindustriförbund (STEN), Föreningen Mineralteknisk Forskning (MinFo) och ett antal medlemsföretag i branschorganisationerna.

Senast granskad 2018-11-28