Geokemiskt atlas.
22 november 2018

Geokemisk atlas över Sverige – nu på webben

Den geokemiska atlasen är en rikstäckande databas med moderna analysresultat, som nu lanseras digitalt på SGU:s webbplats.

Geokemisk Atlas över Sverige är en nationell sammanställning av markens geokemi som ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning. Boken är rikt illustrerad med kartor och innehåller även statistik och beskrivningar av grundämnenas egenskaper. I boken presenteras 67 nationella kartor över grundämnen och pH i morän, och nästan lika många kartor över ämnen i betesmark samt 14 biogeokemiska kartor. Boken innehåller även geologisk bakgrundbeskrivning med kartor, en omfattande geokemisk metodbeskrivning, bilagor med statistik över analysresultaten, länsvisa sammanställningar och en sammanfattning av grundämnenas egenskaper.

Sveriges geologiska undersökning har sammanställt denna geokemiska atlas på grund av det ökade behovet i samhället av kunskap om metaller och andra grundämnens förekomst i miljön. Geokemi är vetenskapen om huvudelement och spårämnen i vår miljö, oavsett om källan är naturlig eller antropogen. Geokemi ger oss information om förekomsten av de kemiska elementen i berggrund, jord, vatten och vegetation.

Den geokemiska atlasen har ett brett användningsområde, bl.a. inom samhällsplanering, hälsa- och miljöarbete, forskning och mineralprospektering. På senare tid har nya användningsområden dykt upp, t.ex. inom rättsmedicin och vid krishantering. 

Nu kan du ladda ned och läsa hela atlasen, eller i separata kapitel, via SGU:s webbplats. Separata grundämnen finns även uppdelade på sidan Kartor och beskrivningar. Data och tabeller går att hitta under sidan Data och tabeller.

Den geokemiska atlasen finns även på engelska.

Senast granskad 2018-11-22