Miljömål

Tobias Flygar

28 mars 2018

Stort engagemang för att nå miljömålen

Bara två miljökvalitetsmål, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt, kommer att nås till 2020. Övriga 14 mål, däribland miljökvalitetsmålet för grundvatten, kommer troligtvis inte att nås.

Det framgår av den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål som presenteras idag den 28:e mars. Uppföljningen publiceras i en rapport som sammanfattar myndigheternas insatser och som beskriver status i arbetet med att uppnå miljömålen.

SGU, som är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, gör bedömningen att detta miljömål inte kommer att nås till 2020, men att arbetet mot miljömålet går i rätt riktning. Vattenbristen under sommaren 2017 ökade medvetenheten om grundvattnets värde och känslighet och många kommuner och länsstyrelser har intensifierat sitt arbete med vattenplanering för att stå bättre rustade inför framtiden. Satsningar på att förbättra kunskapsunderlaget om grundvattnet har också påbörjats.

– Vi bedömer att det behövs ökade insatser inom miljötillsyn, samhällsplanering och vattenförvaltning. Det krävs också en högre takt i arbetet med att skydda grundvattenresurser. Uttag och användning av naturgrus behöver fortsatt minska, säger Lars-Ove Lång, miljömålsansvarig på SGU.

Generellt ser det till 2020 ut som att endast två miljökvalitetsmål kan nås, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt, medan 14 mål inte kommer att nås. Den sammantagna bedömningen är därför att det krävs fortsatt stora insatser, både nationellt och internationellt för många av målen. Det gäller särskilt de mål som rör de globala ödesfrågorna, klimatet och den biologiska mångfalden.

Senast granskad 2018-03-28