Mars

 • Ny samlingsvolym över geologin i norra Norrbotten

  Som ett led i att öka kunskapen om Sveriges nordligaste geologi publiceras ny geologisk information i form av vetenskapliga artiklar från SGU:s Barentsprojekt.

  28 mars 2018

 • Stort engagemang för att nå miljömålen

  Bara två miljökvalitetsmål, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt, kommer att nås till 2020. Övriga 14 mål, däribland miljökvalitetsmålet för grundvatten, kommer troligtvis inte att nås.

  28 mars 2018

 • Workshop om mer geologi i besöksnäringen

  Onsdagen den 25 april är det dags för SGU:s återkommande workshop om geoturism och geoparker.

  26 mars 2018

 • Grundvattennivåer i mars

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna nära eller under de normala för årstiden i stora delar av landet.

  22 mars 2018

 • SGU blir kranmärkt

  SGU är ansvarig för miljömålet Grundvatten av god kvalitet. I samband med Världsvattendagen den 22 mars slår vi ett extra slag för vattenfrågan och kranmärker SGU.

  22 mars 2018

 • SGU ser positivt på omarbetat direktiv för dricksvatten

  SGU ser det som mycket positivt att det nya förslaget till direktiv om kvalitet på dricksvatten innehåller en koppling till ramdirektivet för vatten.

  16 mars 2018

 • Jordlagren i södra Sverige kan vara äldre än väntat

  En ny forskningsrapport menar att jordlagren i södra Sverige är äldre än man tidigare trott. Slutsatserna kan få stora konsekvenser för vår förståelse av den senaste nedisningens effekt och landskapets utveckling i södra Sverige.

  16 mars 2018

 • Liten risk för vattenbrist i sommar

  Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året.

  14 mars 2018

 • Ny produkt visar torvens lagerföljder

  Nu finns nya fritt tillgängliga data vilka redovisar torvlagerföljder. Torvlagrens uppbyggnad visar hur våtmarkerna, som en följd av klimat och andra miljöfaktorer, utvecklas över tiden. Torvens egenskaper är även viktiga för att bedöma om den är användbar som energi- eller odlingstorv.

  7 mars 2018

 • Metallpriser i februari

  Metallpriserna under februari började nedåt, gick upp på nytt, och föll de sista dagarna efter hot om amerikanska handelstullar. Utvecklingen i Kina och USA sätter sin prägel på metallpriserna.

  6 mars 2018