Foto på flygplan under flygmätning för SGU.

Foto: Staffan Erlandsson

8 maj 2018

Lågflygning

Från Uttersberg i norr till Boxholm i söder, längs med Vätterns östra strand, bedriver SGU geofysisk flygmätning i sommar. Flygning kommer då att ske på låg höjd. Verksamheten pågår från den 14 maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

SGU utför flygmätningarna i samarbete med Wermlandsflyg AB. Mätningarna görs med ett litet flygplan, på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Flygningarna sker vanligtvis på morgonen mellan klockan 05.30 och 10 och på kvällen mellan klockan 17.00 och 22.00, men kan pågå även andra tider.

Mätningarna pågår främst i Örebro och Östergötlands län. Mindre angränsande delar av Västmanlands och Södermanlands län berörs. Aktuellt område är markerat med svart ram i kartbilden nedan.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Det som registreras vid SGU:s flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund samt markens elektriska ledningsförmåga (med VLF-metod).

Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartering, mineralprospektering och samhällsplanering.

För mer information, kontakta:
Henrik Johansson, SGU, tel. 018-17 92 66 eller
Stefan Mörck, Wermlandsflyg, tel. 070-209 18 05

Läs mer om Flyggeofysisk mätning

I delar av området kommer andra elektromagnetiska flygmätningar att göras med helikopter. Dessa syftar framförallt till att hitta grundvattenmagasin.

Läs mer om SGU:s helikopterburna mätningar i Östergötland, Västergötland och Örebro län under maj och juni 2018

Karta över område för SGUs geofysiska flygmätning 2018.
Aktuellt område för geofysisk flygmätning 2018 visas med svart ram.

Senast granskad 2018-05-08