Kärstin Malmberg Persson/SGU

22 februari 2018

Nya data visar jordarternas sammansättning

Data från produkten ”Jordartsanalyser” kan användas i kombination med SGU:s jordartskartor för att bättre bedöma markegenskaper, så som genomsläpplighet och risk för erosion.

Resultat från SGU:s jordartsanalyser kan nu fritt laddas ned från SGU:s webbplats som öppna data. Dessa data omfattar främst resultat från de analyser av kornstorlekssammansättning, som utförts i samband med karteringen av jordarter. I vissa fall redovisas även jordarnas innehåll av organiskt material och/eller kalk. I några fall har även andra parametrar analyserats (till exempel pH, basmineralindex och innehåll av magnetit).

Databasen omfattar analyser från mer än 13 000 prover och resultaten kan till exempel användas för att illustrera jordarternas kornstorleksfördelning i en viss region.

Länk till SGU:s öppna data om jordartsanalyser

Kartbild över moränens lerhalt i Uppland

Kartbild över moränens halt av lera i Uppland

SGU

Exempel på hur analysdata kan användas för att få en bättre uppfattning om jordarternas egenskaper. Kartan visar moränens halt av lera i Uppland, och har tagits fram genom att interpolera resultat från SGU:s kornstorleksanalyser.

Senast granskad 2018-02-22