På bilden syns en kvinna som dricker vatten ur sina händer. Vattnet kommer från en egen borrad dricksvattenbrunn. Bakom kvinnan syns en pojke.

Foto: Lotta Levin Pihlblad, SGU.

30 augusti 2018

Nya åtgärder mot vattenbrist

Regeringen presenterade under torsdagen ett åtgärdspaket mot vattenbrist. Satsningen omfattar sammanlagt 135 miljoner kronor över en tvåårsperiod inom fyra områden, varav två riktar sig direkt till SGU.

Regeringen vill säkerställa att alla län i Sverige har en vattenförsörjningsplan och önskar därför via SGU och Havs- och vattenmyndigheten dela ut medel dels till de län som idag saknar en plan, dels till samtliga län för att utveckla planerna så att de tar hänsyn till både kvalitet, kvantitet och prioritering av användare. Dessutom ska medel gå att söka för att ta fram materialförsörjningsplaner.

Regeringen föreslår också att SMHI och SGU ska få medel för att genomföra en kunskapshöjande kampanj riktad till landets kommuner för att ytterligare stötta det förebyggande och praktiska arbetet med situationer kopplat till vattenbrist och torka. Det kan exempelvis handla om att inrätta kommunal vattenrådgivning och stödja framtagandet av kommunala vattenförsörjningsplaner.

I åtgärdspaketet ingår också en resursförstärkning till Livsmedelsverket för att återuppväcka de särskilda nödvattenövningar som tidigare genomförts, samt finansiering av nödvattentankar.

De pågående klimatförändringarna medför troligen såväl längre perioder av torka och mer översvämningar, men antagligen också längre odlingsperioder. Mot den bakgrunden vill regeringen även undersöka möjligheter till ökad livsmedelsproduktion. Jordbruksverket eller Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) får därför också i uppdrag att analysera behovet av framtida bevattning med avseende på klimat, ökad självförsörjning.

De föreslagna åtgärderna bedöms vara relevanta för att öka möjligheterna för kommuner och länsstyrelser att hantera framtida extremväder och klimatförändringar. Åtgärderna ligger väl i linje med SGU:s pågående regeringsuppdrag kopplat till grundvatten.

Senast granskad 2018-08-30