Elisabeth Magnusson, SGU. Flygsandfält med dyner vid Högasand, norr om Kristianopel.

15 augusti 2018

Förbättrad information om jordarterna i nordöstra Blekinge

Området hör till de delar av Sverige som drabbats av svår torka under senare år och är utpekat som ett bristområde för vattenförsörjning. Information om jordarterna är ett angeläget underlag för att lokalisera grundvattentillgångar, men också för en mängd andra tillämpningar inom samhällsplaneringen.

Området domineras av relativt tunna moränlager som ligger på den flacka berggrundsytan. Hela området låg under vatten när den senaste inlandsisen smälte bort för cirka 14 000 år sedan. Dagens markyta är därför starkt påverkad av forna tiders vågor och vattenströmmar. 

Östersjön har sedan inlandsisens bortsmältning haft en komplicerad utvecklingshistoria som finns bevarad på många sätt i dagens landskap. Ett av de mest påtagliga spåren är den strandvall som löper längs Blekinges östkust på nivån cirka 8 m över havet. Vallen, som kallas Littorinavallen, markerar den högsta nivån dit Littorinahavet nådde under den senare delen av jägarstenåldern. Vallen är alltså en fornstrand. Stranden var delvis utformad som en strandvall av stenigt grus, delvis som flygsandfält med dyner. Det största flygsandfältet finns vid Högasand och är idag en geologisk sevärdhet.

Den nya jordartsinformationen är efterlängtad av många eftersom den tidigare geologiska kartan i området är från år 1900. Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

SGU:s Kartvisare

Senast granskad 2018-08-15