2018

 • Grundvattennivåer i december

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. De stora magasinen har nivåer under eller mycket under de normala i nästan hela landet.

  19 december 2018

 • Geologisk kunskap gör skillnad i Afrika

  Större kunskap om gruvor och miljö kan göra skillnad för människor i flera delar av Afrika. Just nu stödjer SGU fem projekt med syfte att förbättra miljön kring gruvor.

  17 december 2018

 • Geofysiska flygdata 2018

  Den 2:a januari släpps data från SGU:s flyggeofysiska mätningar 2018. Data innehåller information om jordens magnetfält, markkoncentrationer av kalium, uran och torium, samt information om markens elektriska ledningsförmåga

  12 december 2018

 • Allt mer underlag om ras, skred och erosion

  Myndigheternas gemensamma vägledning om ras, skred och erosion har utökats med jorddjupsdata och information om hur skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar.

  12 december 2018

 • Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral

  Sverige har potential för utvinning av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. Det framgår av en ny slutrapport som SGU idag lämnar till regeringen.

  7 december 2018

 • Hexaklorbensen i svenska utsjösediment ökar

  Den nationella miljöövervakningen av föroreningar i utsjösediment visar att halterna av hexaklorbensen (HCB) ökar, trots att utsläppen av HCB har minskat sedan 1970-talet och den globala tillverkningen upphörde 2004.

  30 november 2018

 • Så här ser du jorddjupet

  SGU:s nya kartvisare Jorddjup ger en översiktlig bild av jorddjup i Sverige. Detta är viktigt vid nästan alla undermarksarbeten, som brunnsborrning och byggarbeten, men också för dricksvattenfrågor och skydd av grundvattnet.

  30 november 2018

 • SGU:s nya digitala vägledning för vattenförvaltning av grundvatten

  I dag lanserar vi vår första digitala vägledning. Det är vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten som har fått ny digital kostym och utökats med ett avsnitt om grundvattenberoende ekosystem.

  29 november 2018

 • Ny design på webbplatserna

  Startsidorna på SGU:s och Bergsstatens webbplatser har fått ny layout. Förändringarna har i första hand genomförts för att öka tillgängligheten så att så många som möjligt enklare ska kunna ta del av den information som finns på webbplatserna.

  29 november 2018

 • Ny rapport om kritiska egenskaper hos bergmaterial

  Framtidens samhälle kräver en mängd olika bergmaterial, som beroende på hur det ska användas måste ha särskilda egenskaper. Mot den bakgrunden finns en ny rapport om geologins betydelse för byggandet.

  28 november 2018

 • Geokemisk atlas över Sverige – nu på webben

  Den geokemiska atlasen är en rikstäckande databas med moderna analysresultat, som nu lanseras digitalt på SGU:s webbplats.

  22 november 2018

 • Samhällets behov av ballast högt trots sämre konjunktur

  En ny prognos från SGU visar att Sveriges behov av ballast kommer att öka fram till 2040, även med ett minskat bostadsbyggande. Bakgrunden är storstadsutvecklingen och de stora infrastrukturprojekt som påbörjas.

  22 november 2018

 • Ökad koboltbrist hotar snabb grön omställning

  En snabb global omställningen till elfordon hotas av brist på kobolt, en viktig komponent i fordonsbatterier. Ökad återvinning och produktion i fler länder räcker inte för att kompensera för ökad användning, visar en ny rapport från EU-kommissionen.

  21 november 2018

 • Grundvattennivåer i november

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet.

  20 november 2018

 • SGU deltar i forskning för att bättre bedöma oupptäckta mineralresurser

  Det nya projektet, som finansieras av EUs organ för innovation och teknik (EIT RawMaterials), syftar till att utveckla en ny metod och mjukvara för att enklare bedöma potential för mineralresurser i ett område.

  19 november 2018

 • Planeringskatalogen här - med data från SGU

  SGU:s information för samhällsplanering finns nu lätt tillgänglig via Planeringskatalogen, Länsstyrelsernas nya webbaserade kunskapsplattform för fysisk samhällsplanering.

  16 november 2018

 • Kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Gabon

  I veckan startade en utbildning om gruvor och miljö i Gabon, ledd av SGU och den geologiska undersökningen i Gabon. Syftet är att byta erfarenheter mellan Europa och Afrika.

  16 november 2018

 • Låna en geolog i ny form – nära 100 deltagare vid första tillfället

  Under tisdagen den 13 november hade SGU:s projekt ”Låna en geolog” premiär för ett nytt format. Istället för att SGU:s experter åker på lokala besök bjöds deltagare från hela landet till en gemensam kurs i Uppsala om geologi och avlopp.

  14 november 2018

 • Nytt mineral uppkallat efter SGU-geolog

  Ryska forskare har upptäckt ett nytt mineral i en manganmalm från Namibia och namngett det efter en SGU-geolog.

  5 november 2018

 • Seminarium om gruvor, hållbarhet och innovationskritiska material

  Tillsammans med Uppsala universitet, EIT RawMaterials och Svenska Mineralogiska Sällskapet bjuder SGU in till tre fristående seminarier om gruvdrift och kritiska råvaror.

  1 november 2018

 • Omfattande modernisering av Ocean Surveyor

  SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor kommer under nästa år att genomgå en omfattande ombyggnad och modernisering, bland annat för att minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön.

  30 oktober 2018

 • Kunskap och samverkan - nödvändiga steg mot en renare vattenmiljö

  Bättre kunskap och ökad samverkan krävs för att nå miljömålen för en giftfri vattenmiljö. Det framgår av en ny rapport från Miljömålsrådet, där fem prioriterade områden pekas ut.

  29 oktober 2018

 • Nya rapporter om grundvattenmagasin i Västsverige

  SGU har kartlagt och beskrivit elva grundvattenmagasin i Vara-, Lidköping- och Kungsbacka kommun. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna i de berörda kommunerna.

  24 oktober 2018

 • Flygmätningar bidrar till Sveriges strålsäkerhet

  Under veckan medverkar SGU i en nationell övning för att säkra Sveriges strålsäkerhetsberedskap vid radioaktivt utsläpp. SGU:s roll är att med hjälp av flygmätningar snabbt kunna kartlägga spridningen av radioaktivt nedfall på marken.

  18 oktober 2018

 • Grundvattennivåer i oktober

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet

  18 oktober 2018

 • Förutsättningar för skred i finkornig jordart

  Att peka ut områden där det kan finnas risk för jordskred är viktigt för planering av markanvändningen. Nu finns en handledning som kompletterar kartan ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart”.

  18 oktober 2018

 • Nominera till pris för nytänkande inom gruvnäringen!

  I ljuset av det enorma behovet av omställningsmetaller för ett grönt samhälle delar SGU åter ut den över 250 år gamla gruvmedaljen Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit till särskilt berömliga insatser inom Sveriges gruvnäring. Sista dag att nominera kandidater är den 9 november!

  16 oktober 2018

 • SGU och Skogsstyrelsen kapar gamla borrör

  Arbetet med att kapa gamla borrör, en del i regeringsuppdraget Naturnära jobb, är i full gång efter uppehållet i somras då brandrisken satte stopp för verksamheten. Ett nytt videoklipp visar hur arbetet går till.

  11 oktober 2018

 • Produktion av ballast ökade ytterligare 2017

  Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, landade på 96 miljoner ton under 2017, vilket är tio miljoner ton mer jämfört med 2016. Det framgår av SGU:s årliga publikation "Grus, sand och krossberg".

  9 oktober 2018

 • Bra berggrund i Göteborgs grannkommuner

  Stora delar av berggrunden i Kungälv och Kungsbacka lämpar sig väl som ballast för byggande. Lokalt använt bergmaterial kan bidra till att minska antalet tunga transporter och därmed minska klimatbelastningen.

  2 oktober 2018

 • Start för internationell utbildning i Malå

  Idag den första oktober invigdes SGU:s internationella utbildning om gruvor och miljö i Malå, med tjugofem deltagare från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien.

  1 oktober 2018

 • Så mäts grundvattennivåer

  Hur mäter vi grundvattennivåer? Det är en fråga som besvaras i ett nytt videoklipp med hjälp av två grundvattenexperter från SGU.

  28 september 2018

 • Unik geologi bakom lovande grundvattenfynd i Östersund

  SGU har kartlagt en ny stor grundvattenförekomst i berget kring Locknesjön som kan vara intressant för Östersunds vattenförsörjning. Det framgår av en ny SGU-rapport.

  20 september 2018

 • Grundvattennivåer i september

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet.

  19 september 2018

 • Svensk geologi viktig del i havsplaneringen

  SGU:s maringeologiska data har snabbt blivit en viktig del av svensk havsplanering. Informationen används bland annat för att bedöma miljöbelastningen på växt och djurliv i havet nu och i framtiden.

  7 september 2018

 • Kartläggning av Hallands stränder

  SGU kartlägger under hösten Hallands stränder, från gränsen vid Skåne till Varberg. Arbetet syftar till att öka kunskapen om stranderosion i Halland, som ett led i att förbättra klimatanpassningen i regionen.

  4 september 2018

 • Nya åtgärder mot vattenbrist

  Regeringen presenterade under torsdagen ett åtgärdspaket mot vattenbrist. Satsningen omfattar sammanlagt 135 miljoner kronor över en tvåårsperiod inom fyra områden, varav två riktar sig direkt till SGU.

  30 augusti 2018

 • Nya tänkbara områden för framtida vattentäkter på Öland

  Analysen av flygmätningarna över Öland visar på ett antal platser med bra förutsättningar för grundvattenuttag. Det framgår i en SGU-rapport, där resultaten av SkyTEM-mätningar har kompletterats med data från bland annat borrningar.

  23 augusti 2018

 • Grundvattennivåer i augusti

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortsatt mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet, med rekordlåga noteringar på ett antal platser, bland annat i västra Götaland. I de stora magasinen är nivåerna i många fall under de normala.

  21 augusti 2018

 • SGU crowdsourcar data om brunnar

  Genom ett nytt regeringsuppdrag ska SGU göra det möjligt för kommuner och enskilda brunnsägare att själva rapportera in brunnsdata till SGU – så kallad crowdsourcing – för att på så sätt öka kunskapen om Sveriges grundvattenförhållanden.

  20 augusti 2018

 • Förbättrad information om jordarterna i nordöstra Blekinge

  Området hör till de delar av Sverige som drabbats av svår torka under senare år och är utpekat som ett bristområde för vattenförsörjning. Information om jordarterna är ett angeläget underlag för att lokalisera grundvattentillgångar, men också för en mängd andra tillämpningar inom samhällsplaneringen.

  15 augusti 2018

 • Låg produktion av energitorv under 2017

  Produktionen av energitorv 2017 minskade jämfört med föregående år och var den lägsta sedan 1998.

  14 augusti 2018

 • Kartläggning av Bottenviken har startat

  Nu är arbetet med att kartlägga Bottenvikens havsmiljö i full gång. SGU samarbetar med Länsstyrelsen i Norrbotten och en rad myndigheter i Finland i ett Interreg-projekt som går under namnet SEAmBoth (Seamless Mapping and Management of the Bothnian Bay).

  9 augusti 2018

 • Grundvattennivåer i juli

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. I de stora magasinen är det för närvarande inga större avvikelser från det normala.

  20 juli 2018

 • Nu kan du spela BetterGeo i nya Minecraft

  Nu är vår mod BetterGeo uppgraderad, så att den fungerar till den senaste versionen av Minecraft 1.12. I BetterGeo är geologin ”på riktigt”.

  11 juli 2018

 • Nautanen och Kiskamavaara blir riksintressen

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har beslutat att två fyndigheter i Norrbottens län, Nautanen i Gällivare kommun och Kiskamavaara i Kiruna kommun, utgör områden som är riksintressanta för mineralutvinning enligt 3 kap 7 § andra stycket miljöbalken.

  5 juli 2018

 • Klart för efterbehandling av Blaiken med hjälp av SGU

  Riksdagen har godkänt att regeringen får förvärva fastigheten i Blaikengruvan. Därmed finns förutsättningar för SGU att gå in som huvudman och starta igång efterbehandlingsarbetet.

  3 juli 2018

 • Nu öppnas utlysningen för SGU:s forskningsstöd

  Idag, tisdagen den 2 juli, öppnar SGU:s årliga utlysning för stöd till forskningsprojekt inom det geovetenskapliga området.

  2 juli 2018

 • SGU i internationellt utbyte om gruvor och miljö

  Flera afrikanska myndigheter deltar i SGU:s utbildning om gruvor och miljö, ett viktigt ämne såväl i Europa som Afrika. Satsningen går av stapeln i Malå i höst och finansieras av Sida.

  27 juni 2018

 • Stora värden hotas av stigande havsnivåer

  Många svenskar bor vid kusten och stora fastighetsvärden påverkas därför om havsnivån stiger med en meter. Flera myndigheter, däribland SGU, efterlyser mot den bakgrunden bättre data kring våra kuster och sjöar.

  26 juni 2018

 • Möt SGU i Almedalen

  Havsplanering och miljögifter i havet, grundvatten och våtmarker, stigande havsnivåer, hållbar gruvindustri, konfliktmineral och bättre användning av geodata. Det är några av SGU:s teman i Almedalen 2018.

  25 juni 2018

 • Fortsatt ökad malmproduktion under 2017

  Malmproduktionen ökade 2017 med fyra procent till 78 miljoner ton, den tredje högsta produktionen någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med åtta procent, visar siffror från Bergverksstatistik 2017.

  20 juni 2018

 • SGU i samarbete med Naturvårdsverket om våtmarker

  SGU ska på uppdrag av Naturvårdsverket ta fram geologiska underlag och beslutsstöd till regeringens satsning på våtmarker.

  20 juni 2018

 • Grundvattennivåer i juni

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. Framförallt i Götaland är nivåerna väldigt låga, i en del fall rekordlåga för årstiden. I de stora magasinen är det för närvarande inga större avvikelser från det normala.

  19 juni 2018

 • SGU sprider kunskap om kritiska metaller och mineral

  SGU bidrar till en specialutgåva av tidskriften Mineralogical magazine, med syfte att öka och sprida kunskap om kritiska metaller och mineral.

  14 juni 2018

 • SGU utökar och utvecklar i Malå

  SGU bygger ut det nationella borrkärnearkivet i Malå med 4000 kvadratmeter, samt förlänger det befintliga hyresavtalet med tio år.

  14 juni 2018

 • Helikoptermätningar ska hitta grundvatten i Örebro

  SGU ska leta efter nya grundvattentillgångar i Örebroområdet med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång tidigast den 15 juni, beroende på väderlek.

  12 juni 2018

 • Sjunkande grundvattennivåer

  SGU:s mätningar av små grundvattenmagasin visar att nivåerna nu sjunker snabbt i stora delar av landet. I många fall närmar sig nivåerna de lägsta som uppmätts för årstiden.

  12 juni 2018

 • Metallpriser i juni

  Under maj månad var prisutvecklingen bland basmetallerna nickel och koppar särskilt iögonfallande. Ökad efterfrågan på elbilar och reglering av produktionen i Kina var några bidragande orsaker.

  8 juni 2018

 • Ny kunskap om berggrunden i södra Norrbottens län

  Som ett led i att öka kunskapen om Sveriges nordligaste berggrund publiceras ny geologisk information i form av en rapport från SGU:s Barentsprojekt.

  31 maj 2018

 • Regional kustsamverkan mot översvämning och erosion i Skåne och Halland

  Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med SGU och Statens geotekniska Institut (SGI) tagit initiativ till en regional kustsamverkan för att motverka stigande havsnivåer och stranderosion.

  29 maj 2018

 • SGU bidrar till ökad kunskap om kritiska råvaror i EU

  Tillgången på kritiska råvaror är hotad då produktionen inom EU är låg eller obefintlig. Mot den bakgrunden deltar SGU i ett EU-projekt för att ta fram de kritiska råvaror som behövs i allt från mobiltelefoner till snabbtåg.

  29 maj 2018

 • SGU yttrar sig om kalkbrytningens risk för påverkan på angränsande våtmarker

  Remiss till Mark- och miljööverdomstolen angående ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun.

  28 maj 2018

 • GDPR och personuppgifter på SGU

  Från och med den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med en EU-förordning som kallas dataskyddsförordningen eller GDPR.

  24 maj 2018

 • Grundvattennivåer i maj

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortfarande normala eller över de normala för årstiden i större delen av landet. I de stora magasinen är nivåerna nära de normala för årstiden i stora delar av landet.

  23 maj 2018

 • Hållbar ballastförsörjning i Stockholms och Uppsala län

  Stora investeringar i byggande och infrastruktur planeras i Stockholms- och Uppsalaregionen. SGU har mot den bakgrunden tagit fram en rapport om hållbar ballastförsörjning för att möta det ökade behovet av ballast i denna växande region.

  17 maj 2018

 • Helikoptermätning letar grundvatten i Östergötland och Västergötland

  SGU letar efter nya grundvattentillgångar i Östergötland och i Västergötland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna har inletts över östra Östergötland.

  16 maj 2018

 • Geologi för en ny generation höghastighetsjärnväg i Sverige

  Som en del av arbetet med höghastighetsjärnväg har SGU fått i uppdrag att kartlägga berg, jord och grundvatten längs sträckorna Lund-Hässleholm och Linköping-Jönköping.

  15 maj 2018

 • Ny rapport om Stockholmsområdets geologi

  Ett av SGU:s pågående uppdrag är att förbättra kunskapen om och förståelsen av de geologiska förhållandena i Stockholm. Syftet är att förse samhället med bästa möjliga information, där inte minst bergbyggnadsbranschen är en viktig del.

  14 maj 2018

 • Nya kunskaper om gruvor och miljö i Tanzania

  Kursen ”Environmental management of mines” är avslutad i Tanzania, och både utbildare och deltagare åker hem med nya kunskaper om gruvor och miljö.

  9 maj 2018

 • Lågflygning

  Från Uttersberg i norr till Boxholm i söder, längs med Vätterns östra strand, bedriver SGU geofysisk flygmätning i sommar. Flygning kommer då att ske på låg höjd. Verksamheten pågår från den 14 maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

  8 maj 2018

 • Metallpriser i maj

  Det har varit ryckigt på metallprismarknaden den senaste månaden.

  8 maj 2018

 • Upptäckten av litium fyller 200 år

  Grundämnet litium är hett eftertraktat som material för modern batteriteknik. Upptäckten gjordes i mineral från Utö i Stockholms skärgård för 200 år sedan.

  3 maj 2018

 • Övervakning av grundvatten vid rikkärr

  Som en del arbetet med miljömålet för grundvatten och grundvattenberoende ekosystem har SGU tagit fram riktlinjer för att övervaka rikkärr i Skåne.

  27 april 2018

 • Grundvattennivåer i april

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala för årstiden i större delen av landet. I de stora magasinen är nivåerna i allmänhet normala eller under de normala.

  23 april 2018

 • SGU utbildar om gruvor och miljö i Tanzania

  Ett av SGU:s internationella uppdrag är att överföra kunskap om miljöfrågor till de afrikanska geologiska undersökningarna. I veckan påbörjades en utbildning i Tanzania.

  19 april 2018

 • Modell av Sveriges berggrund i 3D

  SGU har tagit fram en tredimensionell modell av de större litotektoniska enheterna och begränsande deformationszoner i Sveriges berggrund.

  12 april 2018

 • Hack for Sweden 2018

  Hack for Sweden är Sveriges största myndighetshack, där mer än 30 myndigheter och statliga organisationer ställer upp med öppna data för att möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter. Nu är det dags igen: den 13-15 april på Norrsken i Stockholm.

  11 april 2018

 • Metallpriser i mars

  Oro för handelskrig sänker priset på många metaller, med undantag för priset på "batterimetallen" kobolt som fortsätter uppåt.

  10 april 2018

 • Ny nationell handlingsplan för radon lanseras

  SGU har tillsammans med sex statliga myndigheter tagit fram en plan som ska minska risken för att människor skadas av radon.

  5 april 2018

 • Ny samlingsvolym över geologin i norra Norrbotten

  Som ett led i att öka kunskapen om Sveriges nordligaste geologi publiceras ny geologisk information i form av vetenskapliga artiklar från SGU:s Barentsprojekt.

  28 mars 2018

 • Stort engagemang för att nå miljömålen

  Bara två miljökvalitetsmål, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt, kommer att nås till 2020. Övriga 14 mål, däribland miljökvalitetsmålet för grundvatten, kommer troligtvis inte att nås.

  28 mars 2018

 • Workshop om mer geologi i besöksnäringen

  Onsdagen den 25 april är det dags för SGU:s återkommande workshop om geoturism och geoparker.

  26 mars 2018

 • Grundvattennivåer i mars

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna nära eller under de normala för årstiden i stora delar av landet.

  22 mars 2018

 • SGU blir kranmärkt

  SGU är ansvarig för miljömålet Grundvatten av god kvalitet. I samband med Världsvattendagen den 22 mars slår vi ett extra slag för vattenfrågan och kranmärker SGU.

  22 mars 2018

 • SGU ser positivt på omarbetat direktiv för dricksvatten

  SGU ser det som mycket positivt att det nya förslaget till direktiv om kvalitet på dricksvatten innehåller en koppling till ramdirektivet för vatten.

  16 mars 2018

 • Jordlagren i södra Sverige kan vara äldre än väntat

  En ny forskningsrapport menar att jordlagren i södra Sverige är äldre än man tidigare trott. Slutsatserna kan få stora konsekvenser för vår förståelse av den senaste nedisningens effekt och landskapets utveckling i södra Sverige.

  16 mars 2018

 • Liten risk för vattenbrist i sommar

  Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året.

  14 mars 2018

 • Ny produkt visar torvens lagerföljder

  Nu finns nya fritt tillgängliga data vilka redovisar torvlagerföljder. Torvlagrens uppbyggnad visar hur våtmarkerna, som en följd av klimat och andra miljöfaktorer, utvecklas över tiden. Torvens egenskaper är även viktiga för att bedöma om den är användbar som energi- eller odlingstorv.

  7 mars 2018

 • Metallpriser i februari

  Metallpriserna under februari började nedåt, gick upp på nytt, och föll de sista dagarna efter hot om amerikanska handelstullar. Utvecklingen i Kina och USA sätter sin prägel på metallpriserna.

  6 mars 2018

 • Ny flyggeofysisk data från Bergslagen

  Nu släpps data från SGU:s flyggeofysiska mätningar i Bergslagen 2017 med information om jordens magnetfält, markkoncentrationer av kalium, uran och torium, samt data om markens elektriska ledningsförmåga.

  28 februari 2018

 • Grundvattennivåer i februari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortfarande normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna nära eller under de normala för årstiden i stora delar av landet.

  22 februari 2018

 • Nya data visar jordarternas sammansättning

  Data från produkten ”Jordartsanalyser” kan användas i kombination med SGU:s jordartskartor för att bättre bedöma markegenskaper, så som genomsläpplighet och risk för erosion.

  22 februari 2018

 • Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

  Sverige och Finland samarbetar för att vidareutveckla det geologiska världsarvet och för att öka områdets tillgänglighet och attraktionskraft för både invånare, företagare och besökare.

  19 februari 2018

 • Förbättrad information om jordarter i prioriterade områden

  I våra kartvisare finns nu aktuella jordartsdatabaser för Siljansområdet i Dalarna, Hertsångersälvens avrinningsområde i Västerbotten och längs Örekilsälven från Munkedal upp till Dals-Ed i Dalsland samt för grundvattenförekomster i Örebro, Jönköpings och Västra Götalands län.

  14 februari 2018

 • Goda förutsättningar för material till miljö- och innovationsteknik i Sverige

  SGU har i särskilt uppdrag att kartlägga möjligheterna för svensk produktion av metaller och mineral för nya miljö- och teknikinnovationer. I en första delrapport framgår att det finns god potential för många av de efterfrågade materialen.

  14 februari 2018

 • Metallpriser i januari

  Metallpriserna under januari höll sig i stort lugna. Den allt större efterfrågan på material till elfordon sätter dock sina spår på en del metallpriser, inte minst på priset för nickel, som används inom batteritillverkning.

  6 februari 2018

 • SGU beviljar forskningsmedel till fem projekt

  Varje år ger SGU stöd till geovetenskaplig forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet och högskolor. I slutet av 2017 gav SGU stöd till fem forskningsprojekt.

  5 februari 2018

 • Ny vägledning om ras, skred och erosion

  En ny utgåva av vägledningen ”Kartunderlag om ras, skred och erosion” med nya underlag om markens stabilitet och översvämningskartor finns ute nu. Vägledningen har tagits fram av Statens geotekniska institut i samverkan med SGU och andra myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

  31 januari 2018

 • Geopraktisk - en språngbräda till jobb för nyanlända

  Idag lanserar Sveriges geologiska undersökning (SGU) Geopraktisk - en jobbguide för nyanlända.

  31 januari 2018

 • Danskt samarbete ger mer hållbar sanering av förorenad mark

  Metoderna för sanering av förorenad mark är ofta kostsamma och energikrävande. Mot den bakgrunden har SGU och SGI inlett ett nytt samarbete med Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark för att ta fram mer hållbara metoder för att rena marken.

  24 januari 2018

 • Grundvattennivåer i januari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna nära de normala i stora delar av landet.

  24 januari 2018

 • Bättre miljöprövning av svenska gruvor

  SGU har i ett samarbetsprojekt mellan myndigheter, svenska gruvbolag och branschorganisationer medverkat till en handbok för att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor.

  22 januari 2018

 • Kobolt – en konfliktfylld metall

  Kobolt är en huvudkomponent i de moderna batterier som driver våra mobiltelefoner, datorer och elbilar. Men hur hållbar är produktionen av kobolt?

  22 januari 2018

 • Ny portal om grundvattennivåer

  SGU tar ett samlat grepp om informationen kring grundvattennivåer genom en ny portal som ger en mer överskådlig bild av det aktuella grundvattenläget och visar hur det framtida klimatet påverkar grundvattnet.

  18 januari 2018

 • Stort forskningsprojekt inom EU ger ökad kunskap om sällsynta jordartsmetaller

  EU:s storsatsning på sällsynta jordartsmetaller, EURARE, är i mål efter fem år. Projektet har ökat kunskapen om sällsynta jordartsmetaller inom EU och skapat förutsättningar för egen utvinning och minskat importberoende.

  18 januari 2018

 • SGU medverkar till att skapa gröna jobb

  SGU har tillsammans med Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna fått ett treårigt regeringsuppdrag för enklare vägar till jobb och för att via samverkan ta tillvara den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna.

  17 januari 2018

 • Allvarliga slamskred i USA - kan hända även i Sverige

  Allvarliga slamskred i Kalifornien i början på 2018 har gjort många hemlösa och orsakat ett antal omkomna. Även om förhållandena är olika kan slamskred även förekomma i Sverige.

  10 januari 2018

 • Metallpriser under 2017

  Det var rejäla upp- och nedgångar på metallpriserna under 2017, men med en ökning av priset på de flesta metaller sett över hela året. Utvecklingen inom fordonsindustrin mot fler elbilar fick priserna på specialmetaller som litium och kobolt att öka kraftigt.

  9 januari 2018

 • SGU utsedd som behörig myndighet för konfliktmineral

  Regeringen har utsett SGU som ansvarig myndighet för det svenska genomförandet av en ny EU-förordning om konfliktmineral som ska börja gälla från och med 2021

  3 januari 2018