För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kristina Sjödin, SGU. Gräs planteras efter sluttäckning på det södra dagbrottet.

8 november 2016

Arbetet vid Svärtträskgruvan fortskrider

Saneringsarbetet vid Svärtträskgruvan har fortgått enligt plan under sommarhalvåret. Det södra dagbrottet har sluttäckts med morän och det norra dagbrottet återfyllts med gråberg, där sluttäckningen nu återstår. Hela saneringsprojektet beräknas vara klart 2018.

Sluttäckningen av det norra dagbrottet beräknas att bli genomfört under nästa år, så fort upphandlingen av efterbehandlingen är klar och tjälen har gått ur jorden.

– Det blir en så kallad kvalificerad täckning, med både tät- och dräneringsskikt under skyddslagret av morän, säger Kristina Sjödin, projektledare på Sveriges geologiska undersökning.

Under sommaren har kvarvarande slam i dammen muddrats och slammet avvattnas i de geotuber som är placerade på terrasser i området. Dammen är nu så pass tömd att den beräknas rymma det slam som tillkommer under den återstående projekttiden. Under arbetets gång upptäcktes att en mindre tjärn en bit nedströms innehöll stora mängder slam. Även den har muddrats under hösten.

Det har funnits förhoppningar om att kunna återvinna det zink som finns i det avvattnade slammet. Men zinkhalterna är lägre än förväntat och därmed är det inte tillräckligt attraktivt för återvinning.

– Troligen kommer vi att deponera och täcka över det avvattnade slammet i anslutning till det norra dagbrottet, säger Kristina Sjödin.

Innan projektet avslutas 2018 ska också det sista slammet i dammen tas om hand och dammen rivas. Miljökontrollen kommer dock att fortsätta även efter det.

Läs mer om saneringen vid Svärtträskgruvan här (nytt fönster)

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson