Grundvattennivåerna i sydöstra Sverige är rekordlåga, inte minst på Öland, där man exempelvis i Mörbylånga kommun har fraktat stora vattenmängder med tankbil över Ölandsbron för att lösa vattenförsörjningen.

Som en åtgärd för att säkra den framtida vattenförsörjningen på Öland har nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beviljat pengar för att genomföra flyggeofysiska undersökningar för att hitta nya grundvattenförekomster. Undersökningarna kommer att genomföras via en underleverantör, där den externa kostnaden beräknas till cirka 3,5 miljoner kronor. Samtidigt bidrar SGU med egen arbetsinsats för att planera och projektera undersökningarna och få fram resultat.

Metoden som ska användas, TEM, är ett helikopterburet geofysiskt system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell av jord, berg och grundvatten och på så sätt identifiera potentiella grundvattenförekomster.

Förutsättningarna för att få fram bra resultat av TEM-mätningarna på Öland bedöms som mycket goda. Undersökningarna har redan ett starkt stöd av såväl de berörda kommunerna som Länsstyrelsen i Kalmar län. Dessutom har geologin på Öland likheter med Gotlands, där liknande TEM-mätningar användes med framgång under 2013-2015.

Efter genomförda mätningar kommer en tolkning av datan ske, och preliminära resultat bör vara tillgänglig under första halvåret 2017.