För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Sveriges geologiska undersökning

10 juni 2016

SGU yttrar sig om klimatpolitiskt ramverk

SGU yttrar sig över Miljömålsberedningens delbetänkande "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige": SGU stödjer innehållet i delbetänkandet, som är ett viktigt steg i Sveriges arbete för att nå klimatmålen från i Parisavtalet om en begränsning av den globala uppvärmningen på högst två grader, med sikte på 1,5 grader.

SGU bidrar på flera områden

SGU bidrar bland annat genom att vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för framtida geologisk lagring av koldioxid. Utöver den myndighetsrollen har SGU geologiska underlag som är nödvändiga vid prospektering efter lämpliga lagringsutrymmen. SGU tillhandahåller även kunskap och underlag avseende exempelvis geoenergi, torvfrågor och klimatanpassningsfrågor.

Att lägga ett ramverk med sikte 30 år fram i tiden är kopplat till en hel del osäkerheter. En av nyckelfrågorna för Sverige är omställningen inom basindustrin. Om miljömålsberedningens förslag om nettonollutsläpp 2045 ska kunna nås krävs det stora insatser. SGU ser att en kombination av tekniker, där koldioxidlagring ingår som en del, kommer att vara nödvändiga inom basindustrin för att kunna begränsa klimatutsläppen i den takt som krävs.

Dags för vägval om koldioxidlagring

När det gäller koldioxidlagring behöver Sverige ta ställning till viktiga vägval - ska en kraftfull satsning göras för geologisk lagring av koldioxid inom Sveriges gränser eller ska andra alternativa lagringsmöjligheter utforskas? Det är viktigt att tidigt få upp vägvalen för Sverige avseende koldioxidlagring på bordet så att insatser kan påbörjas snarast. Ska Sverige uppnå klimatmålen till 2045 kan vi inte vänta. Om en satsning på geologisk lagring av koldioxid ska drivas framåt behövs politiskt och finansiellt stöd för bland annat testanläggningar i pilotskala - dels för att pröva identifierade lagringsplatsers egenskaper, men även i ett kommunikativt syfte för allmänheten; allmänhetens acceptans är en viktig fråga i sammanhanget.

Nationell satsning nödvändig

SGU ser därför behov av en nationell satsning på koldioxidlagring, en satsning som ger inriktningen för framtiden. Carbon Capture and Storage, CCS, är en komplex process som inbegriper flera led, det vill säga avskiljning, transport och lagring. SGU kommer in i lagringsskedet, som är sent i processen. Här kan SGU bidra inom geologiska frågor i utformning och genomförande av en satsning på koldioxidlagring i Sverige. Vi kan också tillhandahålla och utveckla geologiska underlag och expertkompetens.

Andra frågor avseende minskade klimatutsläpp där SGU kan bidra rör inlagring av kol inom jord- och skogsbruket, utveckling av förnyelsebar geoenergi, samt klimatanpassningsfrågor. SGU arbetar bland annat med hur tillgången på rent dricksvatten kan säkerställas i ett förändrat klimat, samt med planeringsunderlag för effekter av havsnivåhöjningar och ökade risker för erosion, ras och skred.

Läs delbetänkandet Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (nytt fönster)
Läs SGUs yttrande: 33-1317-2016 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige - delbetänkande av Miljömålsberedningen (nytt fönster)
Läs SGU-rapporten Lagring av koldioxid i berggrunden (nytt fönster)

 

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Anna Hedenström

    Telefon: 018-179230018-179230
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
    Skicka e-post

Mer på vår webbplats