Hoburgs bank är ett naturskyddsområde (N 2000, BSPA, RI naturvård) strax söder om Gotland. Geologin och vattenrörelserna gör att havsbotten och fördelningen mellan växter- och djurarter i detta område är unikt i Östersjön.  

Syftet med projektet är att ta fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd, havsplanering och arbete med grön infrastruktur i kust och hav.

EUs direktiv om Havsplanering och Habitatdirektivet, samt två Miljömål (Hav i balans samt levande kust och skärgård" och "Ett rikt djur- och växtliv") berörs av projektet.