10 februari 2024

Kungörelse 10 februari

Kristianstads kommun har hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansökt om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att inom allmänt vattenområde på Sandhammar bank i Östersjön i Ystads kommun utvinna sammanlagt 100 000 kubikmeter sand från havsbotten fördelat på upp till tre uttagstillfällen under en period av 10 år. Sandutvinningen planeras att göras genom muddring med släpsugningsteknik och bedöms preliminärt ta 2–3 veckor per uttagstillfälle. Kommunen yrkar att tillståndet ska gälla i 10 år.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken och en sådan har lämnats in.

Handlingarna i ärendet finns hos SGU, Villavägen 18 i Uppsala. Ny information i ärendet kommer att hållas tillgänglig på samma plats. Handlingarna kan även beställas via sgu@sgu.se.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till sgu@sgu.se eller Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala senast den 18 mars 2024. Ange SGU:s dnr 324-2335/2023.

Senast granskad 2024-02-10