10 februari 2024

Kungörelse 10 februari

Trelleborgs kommun har hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansökt om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att inom allmänt vattenområde på Sandhammar bank i Östersjön i Ystads kommun utvinna sammanlagt 370 000 kubikmeter sand från havsbotten vid ett uttagstillfälle. Sandutvinningen planeras att göras genom muddring med släpsugteknik och bedöms preliminärt ta 5–6 veckor att genomföra. Kommunen yrkar att tillståndet ska gälla i 10 år.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken och en sådan har lämnats in.

Handlingarna i ärendet finns hos SGU, Villavägen 18 i Uppsala. Ny information i ärendet kommer att hållas tillgänglig på samma plats. Handlingarna kan även beställas via sgu@sgu.se.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till sgu@sgu.se eller Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala senast den 18 mars 2024. Ange SGU:s dnr 324-2324/2023.

Senast granskad 2024-02-10