Jämtkraft AB har ansökt om bearbetningskoncession för energitorv på två myrar, Bölesmyren och Branaflon i Jämtlands län.

Karta över Bölesmyren. Kartan visar data från Lantmäteriets höjdmodell.Den svarta linjen markerar gränsen för det område som berörs av ansökanDet blå avgränsar den del av myren som är påverkad av tidigare täkt. Det syns tydligt att med undantag från den gamla täkten är myren opåverkad av dikning. SGU bedömer att torven i båda de aktuella myrarna är lämplig att använda som energitorv. SGU anser dock att nya torvtäkter ska lokaliseras till torvmarker eller delar av torvmarker som är väsentligt påverkade av dikning eller av tidigare täktverksamhet. Sådana torvmarker fungerar ofta som källor för koldioxid till atmosfären samt har dessutom ofta låga naturvärden. Opåverkade torvmarker binder däremot ofta in koldioxid från atmosfären. För att långsiktigt minska utsläppen av koldioxid, som bidrar till den globala uppvärmningen, är det därför fördelaktigt om nya täkter inte etableras på opåverkade myrar.

SGU bedömer att Bölesmyren till allra största delen är opåverkad av dikning eller tidigare täktverksamhet och anser därför att bolaget inte bör beviljas tillstånd för att bryta energitorv. Den andra myren, Branaflon, är delvis påverkad av diken och kan därmed vara lämplig för utvinning av energitorv. Även Branaflon har dock relativt stora områden som sannolikt inte har påverkats av diken.

Länsstyrelsen i Jämtlands län kommer att besluta om bolaget får tillstånd att bryta torv på den ena eller båda myrarna. SGUs yttranden kommer vara ett underlag för de besluten, men även naturvärdesinventeringar och andra underlag kan komma att få en avgörande betydelse vid Länsstyrelsens beslut. 

SGUs yttrande om Bölesmyren (pdf, nytt fönster)

SGUs yttrande om Branaflon (pdf, nytt fönster)