Välkommen att nominera en kandidat, förslag lämnas till SGU (se mer information nedan).

Gruvnäringen en del av lösningen 

 Den svenska berggrundens rikedomar har varit en av Sveriges viktigaste tillgångar under hundratals år. Redan i mitten av 1700-talet såg den svenska staten vikten av att lyfta fram innovativa lösningar inom den teknikintensiva gruvnäringen.

I dag när efterfrågan på innovationskritiska metaller och mineral är större än någonsin, drivet av nödvändigheten av en hållbar tillgång till råvaror och energi för att uppnå Parisavtalet och Agenda 2030, finns anledning att premiera branschens främsta nydanande insatser. Därför väljer SGU att knyta an till denna tradition. Vi ser hedersmärket som ett sätt att belysa och belöna enskilda personers berömliga insatser för en näring i stark utveckling. Det kan handla om innovationer, entreprenörskap eller utvecklingsarbete i vid bemärkelse.

De ursprungliga kriterierna blir översatta till dagens språkbruk:

  • ”Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit ska belöna en enskild person, eller grupp, för berömligt nytänkande inom teknik, säkerhet, miljö, likabehandling, arbetsmiljö eller samverkan i gruvnäringen”

Om medaljen - bakgrund

Första gången ett svenskt ämbetsverk fick förtroendet att dela ut en statlig medalj handlade det om just Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit. Det framgår av Kungl. Maj:ts brev till Kunglig Bergskollegium den 19 november 1757.

I brevet får Bergskollegiet uppdraget att dela ut en medalj till arbetare vid gruvor och bruk, som i sina arbetsuppgifter kunde ”wisa någon ny upfinning eller werkelig förbättring”. Medaljen var avsedd att hedra det skickliga och idoga kroppsarbetet, parat med intelligens och initiativförmåga (”snille och flit”). I det dåtida språkbruket innebar ordet ”snille” ungefär att man hade förmågan att utföra något självständigt, något nytt och originellt.

Tidigare pristagare

Genom åren har sammanlagt 85 bergsmän fått ta emot Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit, senast år 2013 då två kvinnor och två män belönades med medaljen.

De allra första gången medaljen delades ut var den 16 oktober 1767. Då belönades bergsmännen Jon Jonsson Korre och Olof Svensson från Nordmark samt Petter Brask och Henrik Lapp från Persberg.

Senaste gången medaljen delades ut var år 2013. Då belönades Pär Weihed, Lena
Abrahamsson och Eira Andersson, Luleå tekniska Universitet samt Robert Pantze,
tidigare chef för prospekteringsteknik på Boliden Mineral AB.

Pär Weihed belönades för att han har utvecklat den malmgeologiska forskningen vid Luleå tekniska universitet till en av de ledande i Europa. Hans gärning präglas av kunnighet,
entusiasm och entreprenörskap.

Lena Abrahamsson och Eira Andersson belönades för att de i sin forskning lyft fram frågor om
arbetsplatskultur och god arbetsmiljö för både kvinnor och män i gruvnäringen.
Deras gärning präglas av nytänkande, långsiktighet och samhällsnytta.

Robert Pantze tilldelades hedersmärket för att han under en lång tid framgångsrikt har arbetat
med att utveckla geofysiska instrument och tolkningsmetoder för prospekteringen. Hans gärning präglas av innovationsförmåga, engagemang och ihärdighet.

Nominering och prisceremoni

Välkommen att nominera en kandidat. Förslag lämnas till SGU via brev eller e-post. Nomineringen bör innehålla uppgifter om Namn, Titel, Utbildning, Arbetsgivare samt Referenser. Förslaget bör även innehålla en motivering (maximalt 1000 tecken) med hur kandidaten svarar mot de uppställda kriterierna och varför han/hon därmed är den bäst lämpade att få utmärkelsen. En jury med representanter från den svenska gruvnäringen och myndigheter utser pristagaren. 

Förslag på kandidater skickas till:

e-post: sgu@sgu.se (skriv "Snille och flit" i ärenderaden)
Postadress: Enheten för Gruvnäring, SGU, Box 670, 751 28 Uppsala (att. Snille och Flit)