Exempel på åtgärder för grundvatten och vattenförsörjning

Här har vi sammanställt några goda exempel på åtgärder som vidtagits i olika sammanhang för att skydda grundvattnet och säkerställa en trygg dricksvattenförsörjning även i ett framtida förändrat klimat.

Syftet med vattenförvaltning för grundvatten är att en god grundvattenstatus ska medge en långsiktigt hållbar vattenanvändning och en god miljö för växter och djur i sjöar, vattendrag och grundvattenberoende terrestra ekosystem. De grundvatten som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå tillräckligt hög kvalitet eller kvantitet behöver åtgärdas. Det är ofta mycket svårt och kostnadskrävande att rena ett förorenat grundvatten, och därför är det viktigt att hindra föroreningar innan de når grundvattnet. Även för stora vattenuttag kan leda till irreversibla skador på omkringliggande ekosystem.

Trafikverket skyddar vattentäkter

 

E4ans sträckning i Ljungby kommun går på en isälvsavlagring, där grundvattnet i avlagringen har stor betydelse för regionens vattenförsörjning. Isälvsavlagringen omfattas delvis av ett vattenskyddsområde. För att skydda mot föroreningar och spill/olycka valde Trafikverket att installera infiltrationsskydd i dikeskanten inom stora delar av isälvsavlagringen, trots att delar av vägområdet inte omfattas av vattenskyddsområdet med dess regleringar. Detta eftersom hela isälvsavlagringen är mycket genomsläpplig, vilket innebär att grundvattnet är extra känsligt för föroreningspåverkan. Trafikverket rapporterar dessutom årligen in använd mängd salt på vägsträckan inom vattenskyddsområdet till Ljungby kommun, för att inte salthalterna ska riskera att påverka vattenkvaliteten i täkten. 

Foto: Magnus Ripa, SGU

Foto: Carola Lindeberg, SGU

Vårgårdamodellen för detaljplaner

En ny eller justerad kommunal översikt- och detaljplanering medför ofta förändringar inom markanvändningen för ett område. Påverkanskällorna och risk för föroreningsspridning till vatten kan både öka och minska. Vårgårda kommun har tagit fram en beräkningsmetod för att utvärdera påverkan på grundvattnet vid förändringar i detaljplaneringsunderlag. Metoden baseras på GIS-analyser av nuvarande och framtida markanvändning. I resultatet framkommer också förslag på hur dagvatten kan hanteras inom den nya detaljplanen.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

Trygga framtida vattenförsörjning

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne. En stor del av vattnet hämtas från Bolmensjön i Småland, som genom en 8 mil lång tunnel transporteras ner till Ringsjön för vidare distribuering till användarna. Vid Vombfälten framställs dricksvatten från grundvatten, förstärkt med infiltration av ytvatten från Vombsjön. Sydvatten AB har, genom intervjuer med företrädare för olika intressen och perspektiv i samhället, tagit fram en övergripande holistisk bild av vattenresursfrågan tillsammans med reflektioner över utmaningar, möjligheter, hinder och lösningar för framtida vattenförsörjning i förändrat klimat. Rapporten är tänkt som inspiration för vägval och riktning för beslut om vattenresurser.

Läs mer på Sydvatten AB

Sanering av delar av grundvattenmagasinen i Hultsfredsdeltat

Hultsfredsdeltat är en stor grundvattentillgång där det finns mycket stora uttagsmöjligheter. Det övre grundvattenmagasinet är dock påverkat av flera föroreningskällor, bland annat ett tidigare impregneringsområde med mycket höga halter kreosot (tjärämnen), även djupt nere i grundvattenzonen.

I området har det också funnits höga halter av arsenik, som nu (hösten -20) håller på att grävas bort. Den kvarvarande kreosotföroreningen under grundvattenytan är under fortsatt utredning för åtgärder av de mer vattenlösliga komponenterna av kreosoten, främst naftalen, i syfte att hindra spridning med grundvattnet till andra delar av grundvattenmagasinet och till ytvatten.

Läs mer om projektet

Foto: Mikael Fransson, Transab

Uppsalaåsen

Uppsala kommun har använt en detaljerad 3D-karta över Uppsalaåsen som underlag för att ta fram en modell över åsens geologi och vatten. Den detaljerade 3D-kartan tillsammans med modellen används för att kunna förutspå konsekvenser av bland annat vattenuttag i olika delar av åsen, ökade eller minskade uttagsvolymer, vattentillgång i olika klimatscenarier, föroreningspåverkan och förändringar i detaljplaner. Resultaten bidrar till en säkrare dricksvattenförsörjning för hela kommunen, både nu och i framtiden.

Läs rapporten "Jordlagermodellering i 3D – exempel från Uppsalaåsen med hydrogeologisk tillämpning".

Grafik: Eva Wendelin, SGU

Senast granskad 2020-09-09