Bildmontage

VINNARE I SKOLTÄVLINGEN

Nu är SGU:s skoltävling för högstadiet och gymnasiet avslutad. Vi har fått in 75 tävlingsbidrag från sju olika skolor, där elever har undersökt, resonerat och argumenterat för nya anläggningar i sina hemkommuner.

I uppgiften har det ingått att ta hänsyn till de geologiska förutsättningarna på platsen samt att få in ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i de lösningar man har föreslagit. Alla elever har gjort ett fantastisk jobb och juryn är mycket imponerad.

Juryn anser att alla bidragen är värda pris, men har nu efter mycket funderande enats om första, andra och tredjepristagare för högstadiet respektive gymnasiet. Flera av förslagen har varit väldigt svåra att rangordna då alla har gjort ett bra jobb i att ta fram underlag, undersöka den befintliga platsen och också analysera och resonera kring de faktorer som har lyfts fram i tävlingsuppgiften. Så stort tack till alla engagerade elever och lärare!

Vinnare i SGU:s skoltävling 2016 - högstadiet

Första pris går till bidraget "Nya skolan i Frillesås", av Embla Bäckström, Anjelina Fläck och Izabelle Elisson, Frillesåskolan klass 7A

Juryns motivering: ”Den nya skolan i Frillesås” är ett genomtänkt förslag med en tydlig presentation där man har tagit hänsyn till jord, berg, grundvatten, hållbarhet och nuvarande markanvändning. Här finns bra beskrivningar av geologin, tydliga kartor, bilder från fältstudien och avslutningsvis en sammanfattning med starka argument till varför kommunen ska satsa på just denna anläggning. Eleverna har gjort en mycket bra analys av de geologiska förutsättningarna och även tagit extra hänsyn till hållbarhet vad gäller byggnation av skolan och trafiksituationen.

Andra pris går till bidraget "Tågstation" av  Lukas Lindgren, Eric Jerlhag, Felix Aspling och Oliwer Larsson, Frillesåskolan klass 7 B
Juryns motivering: ”Tågstationen” är en bra och tydlig presentation där eleverna har ett välutvecklat resonemang kring hållbarhet. Gruppen har även gjort en ordentlig analys av geologin där de resonerar kring markens lämplighet att bygga på. De har även tydliga kartor och bilder från fältstudien.

Tredje pris går till bidraget "Vår Luossavaara skidanläggning" av Kasper Pudas och Benjamin Angeli, Nya Raketskolan, klass 8/3
Juryns motivering: "Vår Luossavaara skidanläggning" visar på ett kreativt sätt att använda oanvänd mark. Presentationen är kortfattat men ändå innehållsrik och med en noga uppbyggd analys. I förslaget tar man hänsyn till berg, jord och grundvatten, och man uppmärksammar även befintliga markföroreningar i närheten. Det finns tydliga hänvisningar till använt kartunderlag liksom en stark argumentation för förslaget.

Hedersomnämnande
Juryn vill också ge ett hedersomnämnande till Emilia Henriksson Ivemalm, Amanda Schyman, Nathalie Jansson och Julia Ek Ludvigsson, Frillesåsskolan, klass 7A, som i ett videoklipp har valt att presentera sitt förslag på en ny skola. Det är en spännande och engagerande film, som används för att presentera gruppens idé.

Vinnare i SGU:s skoltävling 2016 - gymnasiet

Första pris går till bidraget "Ny anläggning för Uddevalla kommun (ny park)" av Leticia Palma Saez och Linnea Brandt, TE14A, Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1
Juryns motivering: "Den nya parken i Uddevalla" är ett mycket genomarbetat förslag som känns realistiskt och proffsigt. Berg, jord och grundvatten är väl beskrivna och gruppen har även genomfört en utförlig fältstudie. Gruppen har med begripliga kartor, illustrationer och beskrivningar samt en bra analys argumenterat för sin anläggning. I förslaget finns även ett välutvecklat hållbarhetstänk och utförliga detaljplaneringar kring byggnader.

Andra pris går till bidraget "Simbadhus" av Fabian Johannisson, Ludvig Malmeling och Elias Larsson, Uddevalla gymnasieskola, klass TE15A
Juryns motivering: "Simbadhus" är en snygg och genomarbetad presentation där man i analysen utvecklar ett resonemang kring hur anläggningen kan byggas med hänsyn till markförhållandena. Gruppen beskriver på ett lättförståeligt sätt vilket underlag man har använt och på vilket sätt. Vidare har gruppen i sitt resonemang kring hållbarhet bland annat tagit hänsyn till de lokala förutsättningarna i regionen.

Tredje priset går till bidraget "Glassbacken" (glasskiosk) av Ebba Abrahamsson och Emma Eliasson,  Uddevalla gymnasieskola Östrabo 1, klass  Na14A
Juryns motivering: "Glassbacken" innehåller en genomtänkt analys med utförliga kartor och bilder samt bra beskrivningar av jord, berg och vatten. Gruppen presenterar flera tankar kring hållbarhet och inkluderar här även social hållbarhet, bland annat genom praktikplats för ungdomar. Förslaget innehåller också en tydlig källförteckning och en övertygande sammanfattning över varför kommunen ska satsa på gruppens idé.

Hedersomnämnande
Juryn vill också ge ett hedersomnämnande till Fanny Ahlén, Emelie Olofsson, Rachel Stigh och Josefin Olsson, Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1, klass Na14A, för deras förslag ”Ur och Skur förskola vid Bjursjön” – både för ett bra och genomtänkt förslag och för den väl genomförda fältstudien.

Juryn

Det är vi som har läst och funderat: 

  • Anders  Enström, förstelärare vid Huddinge skola (NO 7-9). 
  • Magnus Hellqvist, universitetslektor i geovetenskap vid den Tekniskt-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala Universitet, och engagerad i undervisningsfrågor och att popularisera geologi.
  • Emelie Runfeldt, naturgeograf vid Upplandsstiftelsen och museipedagog vid Biotopia (Uppsala kommuns museum med inriktning på natur).
  • Nelly Aroka, projektledare för Geologins Dag, som är en ideell förening som verkar för att nå ut med information om geologi till allmänhet och skolor.
  • Kristian Schoning, statsgeolog vid SGU vid enheten Georesurser på avdelningen Samhällsplanering
  • Pontus Westrin, berggrundsgeolog vid SGU och koordinator för flera av delaktiviteterna i SGU:s uppdrag "Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt".
  • Kaarina Ringstad, kommunikatör och projektledare för SGU:s uppdrag "Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt" samt sammankallande för juryn.

Vad får vinnarna?

Första, andra och tredje pris delas ut till de bästa bidragen från högstadiet respektive gymnasiet. Priserna går till hela klassen (ej individuella).

Första pris: är en geolog för en dag. En av SGU:s geologer kommer till den vinnande klassen, så att elever och lärare kan passa på att ställa kluriga frågor om geologi. Dagen skräddarsys tillsammans med ansvarig lärare och kan innehålla föreläsningar, experiment eller en exkursion i närmiljön. Dessutom vinner klassen en klassuppsättning biobiljetter.

Andra pris: är en klassuppsättning av presentkort på böcker.

Tredje pris: är en klassuppsättning av en ”geologi-goodiebag” med lite smått och gott med geologiskt tema.

Dessutom delar vi ut SGU:s stenlådor till samtliga klasser som vinner (en låda per klass).

 

Tävlingsuppgift och vinnarbidrag

Både SGU:s skolwebb Geologisk och skoltävlingen är delar av projektet "Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt".

Tävlingsuppgiften kommer från och med januari vara en av de då totalt 14 övningarna på Geologisk. Du hittar uppgiften här.

Vinnarnas bidrag kommer att publiceras här på SGU:s skolwebb Geologisk i början av januari.