Juli

  • Uran tas bort som koncessionsmineral i minerallagen

    Den 1 augusti 2018 träder en ändring i minerallagen (1991:45) ikraft som innebär att uran tas bort ur uppräkningen av koncessionsmineral i 1 kap. 1 § 1 minerallagen.

    25 juli 2018

  • Faxnr upphör fr o m 1 juli

    Fr o m 1 juli 2018 upphör Bergsstatens faxnummer. Kontakt med oss via fax kan därför inte göras efter det datumet.

    2 juli 2018