Beslutet är överklagbart till regeringen. Boliden Mineral AB kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen bolaget blir delgiven beslutet.

Den sökta koncessionen och markanvändningen för den planerade verksamheten berör Natura-2000 område. Bergsstaten har genomfört obligatoriskt samråd med länsstyrelsen i Norrbotten som bedömt att en gruva i området skulle medföra risk för påtaglig skada på Natura-2000 området. Länsstyrelsen anser därför att det som ett första led måste göras en Natura 2000-tillståndsprövning och att koncessionen inte ska tillstyrkas av Bergsstaten.

Boliden Mineral AB har meddelat Bergsstaten att bolaget inte kommer att söka ett Natura 2000-tillstånd innan bergmästaren avgör ansökan om bearbetningskoncession.

Eftersom Boliden Mineral AB har valt att inte föregå prövningen om bearbetningskoncession med en prövning av Natura 2000-tillstånd har en sådan fullständig och slutlig tillämpning av hushållningsreglerna i miljöbalken som ska ske i koncessionsskedet inte kommit till stånd. Bergmästaren har därför beslutat att avslå Bolidens ansökan om bearbetningskoncession för Laver K nr 1.