Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Riktvärden för nitrat och bekämpningsmedel

6 §

För nitrat och bekämpningsmedel ska de riktvärden som framgår av bilaga 1, i den utsträckning som följer av bestämmelserna i 5 §, fastställas som riktvärde för grundvatten.

Om riktvärdena för nitrat och bekämpningsmedel angivna i bilaga 1 kan innebära att god ekologisk status inte nås i med grundvattnet förbundna ytvatten eller att grundvattenberoende terrestra ekosystem försämras, kan strängare kvalitetskrav fastställas. Sådana strängare krav ska vara grundade på riktvärden för grundvatten framtagna enligt förfarandet angivet i bilaga 3.

Om riktvärdena för nitrat och bekämpningsmedel angivna i bilaga 1 (SGU-FS 2013:2 samt SGU-FS 2016:1) kan innebära att god ekologisk status inte nås i ytvatten som är förbundna med grundvattnet eller att grundvattenberoende terrestra ekosystem försämras, kan strängare kvalitetskrav fastställas. Sådana strängare krav ska vara grundade på riktvärden för grundvatten framtagna enligt förfarandet angivet i bilaga 3.

Nitrat och bekämpningsmedel nämns i en separat paragraf eftersom dessa ämnen omfattas av EU-gemensamma riktvärden (kvalitetsnormer) enligt Grundvattendirektivets (2006/118/EG) bilaga I. Riktvärdena anges i tabellen nedan. Dessa finns angivna i bilaga 1 i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering. När det gäller EU-gemensamma riktvärden kan medlemsländerna sätta strängare krav om man anser att det krävs lägre koncentrationer för att inte skada miljön, exempelvis anslutna ekosystem. Behöver man sätta strängare krav så ska bestämmelserna i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering, bilaga 3 (SGU-FS 2013:2 och SGU-FS 2016:1) tillämpas (se avsnitt Riktvärden för övriga ämnen). Man kan däremot inte välja att sätta mindre stränga riktvärden för dessa ämnen.

Tabell: EU-gemensamma riktvärden (kvalitetsnormer) enligt Grundvattendirektivets bilaga I.
Parameter Riktvärde för grundvatten
Nitrat 50 mg/l
Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl. metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter 0,1 µg/l för varje enskilt ämne samt 0,5 µg/l totalt

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut

Relaterad information

;