Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Ny information om förorenade ämnen under förvaltningscykeln

8 §

Så snart ny information om förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorer visar att kvalitetskrav i form av riktvärde för grundvatten bör fastställas för ytterligare ett ämne, eller att ett befintligt kvalitetskrav bör ändras, eller att ett riktvärde för grundvatten som tidigare tagits bort från förteckningen bör återinföras och föreskrivas som miljökvalitetsnormer för att skydda människors hälsa och miljön, ska så ske.

Kvalitetskrav för förorenande ämnen eller grupper av förorenande ämnen eller indikatorer för dessa kan upphävas och tas bort från förteckningen när ämnena inte längre utgör någon risk för den berörda grundvattenförekomsten.

Kvalitetskrav för förorenande ämnen eller grupper av förorenande ämnen eller indikatorer för dessa kan upphävas och tas bort från förteckningen över riktvärden när ämnena inte längre utgör någon risk för den berörda grundvattenförekomsten.

Bestämmelserna i 8 § (SGU-FS 2013:2) finns för att ge ett ökat skydd av grundvattnet genom möjligheten att omedelbart kunna åtgärda en nyupptäckt förorening. Om det framkommer information om ytterligare förorenande ämnen, oavsett tidpunkt under förvaltningscykeln, ska en miljökvalitetsnorm i form av ett riktvärde genast fastställas. Vattenmyndigheterna ska således inte vänta till nästa förvaltningscykel. För att detta ska fungera i praktiken behövs ett förenklat förfarande för dessa uppdateringar, utan eller med ett förkortat samråd. Likaså ska ett förorenande ämne tas bort ur förteckningen när det visar sig att det inte längre förekommer, eller att halten sjunkit så att det inte längre utgör någon risk. I dessa fall är det inte lika bråttom och vattenmyndigheten kan därför vänta till nästa förvaltningscykels kartläggning och riskbedömning.

Fastställande av ett nytt riktvärde under en pågående cykel kan också bli aktuellt om en känd förorening genom nya rön visat sig vara betydligt mer toxisk än vad som tidigare varit känt. Omvänt kan det bli aktuellt att ta bort ett riktvärde om föroreningen befunnits vara betydligt mindre toxisk.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;