Om tidigare kartserier

Fram till 2005 gav SGU ut ett stort antal kartserier. Här följer en översiktlig presentation av dessa. Från 2005 utkommer alla kartor i serie K.

Övriga kartserier

Serie Aa

Serie Aa innehåller kombinerade jord- och bergartskartor i skala 1:50 000 med separat beskrivning. Kartorna gavs ut mellan 1861 och 1974. Kartorna är baserade på topografiskt underlag från generalstabskartan och följer samma indelning.

De kombinerade kartorna visar jordarter på jordtäckta ytor och bergarter som går i dagen. Dessutom presenteras ett urval fasta fornminnen.

Kartorna används främst när modernare kartor saknas, men fungerar också som underlag för till exempel historiska undersökningar.

Serie Ab

Serie Ab innehåller kombinerade jord- och bergartskartor i skala 1:200 000 med separat beskrivning. Ett fåtal kartor gavs ut under åren 1877–1893. Kartorna visar jordarter på jordtäckta ytor och bergarter som går i dagen.

Serie Ac

Serie Ac omfattar kombinerade jord- och bergartskartor i skala 1:100 000 med separat beskrivning. Ett fåtal kartor gavs ut mellan 1902 och 1905. Kartorna visar jordarter på jordtäckta ytor och bergarter som går i dagen.

Serie Ad

Serie Ad omfattar agrogeologiska kartblad i skala 1:20 000 med eller utan separat beskrivning.

Kartorna i denna serie producerades mellan 1947 och 1966. Kartan är en alvkarta och den visar jordarten omedelbart under matjorden samt matjord och mullhalt i ett antal provpunkter.

Serie Ae

Serie Ae omfattar jordartskartor i skala 1:50 000 med separat beskrivning. Kartorna ger information om jordarternas utbredning, uppbyggnad och egenskaper och visar också bland annat förekomsten av block i markytan, landformer och räfflor. Kartorna bygger på flygbildstolkning och omfattande fältarbete.

Serie Af

Serien innehåller berggrundskartor och geofysikkartor i skala 1:50 000 med separat beskrivning. Kartorna visar information om utbredningen av olika bergarter. Till vissa kartblad finns en separat strukturgeologisk karta. I den separata beskrivningen finns uppgifter om bland annat bergarternas ålder, mineralogiska sammansättning, tekniska egenskaper, strukturella och tektoniska förhållanden samt mineraliseringar och förekomster av nyttosten.

Serie Af Bk – bergkvalitetskartor

Bergkvalitetskartan visar berggrundens tekniska egenskaper ur ballast- och anläggningssynpunkt och används som planeringsunderlag för att utvärdera det bästa användningsområdet för olika bergarter vid infrastruktursatsningar.

Bergkvalitetskartan grundar sig på fältkontroll av de större bergartsenheterna inom ett område med provtagning för teknisk analys, mätningar av sprickor, bedömning av spricktäthet med mera. Med utgångspunkt från de analyser som gjorts görs en ytmässig tolkning av bergkvaliteten.

Serie Ag

Serien omfattar hydrogeologiska kartor i skalorna 1:50 000 och 1:100 000 med separat beskrivning. Kartan används som underlag för enskild vattenförsörjning, för samhällets planering av dricksvattenförsörjning, avfallsdeponering och byggen av vägar, industrier med mera och för att hitta nya vattentäkter och identifiera skyddsvärda grundvattenresurser. Kartorna producerades mellan 1971 och 1992 och bygger på fältundersökningar, där man bland annat bestämt riktningar för grundvattenströmmar, identifierat grundvattendelare och storleksbestämt grundvattenmagasin.

Serie Ah

Serien innehåller grundvattenkartor i skala 1:250 000 och 1:200 000 med separat beskrivning. Kartorna ges ut länsvis och ger en översiktlig bild av var grundvatten i berg och jord finns. Här finns information om hur mycket vatten det går att pumpa ur bergborrade brunnar samt bedömningar av hur stora volymer grundvatten det finns i sand- och gruslager. Kartan visar också grundvattendelare, avfallsupplag, jord- och bergtäkter, berggrundens spricksystem samt områden där det finns risk för att grundvattnet innehåller salt eller höga fluoridhalter. Beskrivningen innehåller statistik över olika brunnars kapacitet, uppgifter om källor och grundvattnets kvalitet samt vattendomar och konsultrapporter.

Serie Ai

SGU:s serie Ai innehåller berggrundskartor i skala 1:50 000. Kartorna visar information om utbredningen av olika bergarter. I en kortfattad beskrivning tryckt på kartan finns uppgifter om bland annat bergarternas ålder, mineralogiska sammansättning, tekniska egenskaper, strukturella och tektoniska förhållanden samt mineraliseringar och förekomster av nyttosten.

Kartorna i denna serie är främst avsedda som underlag vid prospektering och är något översiktligare än berggrundskartorna i SGU:s serie Af. Tryckta flygmagnetiska kartor gavs tidigare ut i samband med motsvarande berggrundskarta.

Serie A1a

Serie A1a omfattar berggrundskartor i skala 1:200 000 med separat beskrivning. Endast två sådana kartor publicerades i början av 1900-talet.

Serie Ak

Serien innehåller jordartskartor i skalorna 1:50 000 och 1:100 000. Kartorna i serien har antingen en separat beskrivning eller en beskrivande text på kartans baksida. Kartorna är mer översiktliga än serie Ae och täcker områden i norra och mellersta Sverige. Uppgifterna baseras främst på flygbildstolkning, kombinerat med fältobservationer längs bilväg.

Serie Am

Serie Am innehåller maringeologiska kartor i skala 1:100 000 med beskrivning. Kartorna visar framför allt jord- och bergarters utbredning i havsbottenytan. Varje ytutbredningskarta är kompletterad med en sektionskarta som visar tvärsnitt genom jordlagerföljden ner till berggrundsytan. Till varje karta hör en kortfattad beskrivning med tematiska kartor över bland annat avsättningsområden och bottensedimentens innehåll av miljöfarliga ämnen såsom kadmium, kvicksilver, PCB och DDT. Kartan används som underlag för planering av och beslut om skydd och nyttjande av havsbottnen, vid projektering av marina anläggningsarbeten och vid miljöövervakning. Den utgör också ett viktigt underlag för biologiska inventeringar, för fiskerinäringen och för Försvarsmakten.

Serie An

Serie An innehåller grundvattenkartor i skala 1:50 000. Kartan producerades kommunvis och används som underlag för enskild vattenförsörjning, för samhällets planering av dricksvattenförsörjning, avfallsdeponering och byggen av vägar, industrier med mera och för att hitta nya vattentäkter och identifiera skyddsvärda grundvattenresurser.

Kartorna framställdes efter fältundersökningar, där man bland annat bestämmer riktningar för grundvattenströmmar, identifierar grundvattendelare och storleksbestämmer grundvattenmagasin.

Serie Ba

Serie Ba innehåller översiktliga jordartskartor och berggrundskartor i skalorna 1:20 000–1:2 000 000. Serien omfattar en stor variation av kartor i olika skalor och som är framtagna på olika sätt. Många har en separat beskrivning.

Serie Ba Bk – bergkvalitetskartor

Bergkvalitetskartan visar berggrundens tekniska egenskaper ur ballast- och anläggningssynpunkt och används som planeringsunderlag för att utvärdera det bästa användningsområdet för olika bergarter vid infrastruktursatsningar. Bergkvalitetskartan grundar sig på fältkontroll av de större bergartsenheterna inom ett område med provtagning för teknisk analys, mätningar av sprickor, bedömning av spricktäthet med mera. Med utgångspunkt från de analyser som gjorts görs en ytmässig tolkning av bergkvaliteten.

Serie Bb

Serie Bb omfattar specialkartor i skalorna 1:4 000 till 1:100 000 med beskrivningar. Ett fåtal kartor i denna serie publicerades mellan ca 1880 och 1900 och de är mycket varierande i innehåll.

Serie Ca – Research papers

Serie Ca påbörjades 1900 och innehåller i första hand vetenskapliga uppsatser om olika geologiska företeelser, ibland åtföljda av separata kartor. Länskartor för berggrundsgeologi och jordartsgeologi har tryckts i denna serie.

Publikationerna har skrivits på svenska, engelska och tyska. Tillgänglig som tryckt produkt och kartorna dessutom som georefererade enskiktsrasterbilder. Slutsåld tryckt karta kan erhållas som färgutskrift.

Serie Cb

Serie Cb omfattar jordmagnetiska publikationer. Serien innehåller årsböcker från observatorierna, komponentkartor, höghöjdsmätning över Skandinavien och viss historik.

Serie D

Torvmarkskartor i skala 1:100 000 med separat beskrivning.

Serie Gk

Serie Gk omfattar geokemiska kartor i skala 1:1 miljon med beskrivning. Biogeokemiska kartor visar dels hur mycket metaller det finns naturligt i område, dels hur mycket metaller som har spridits i området genom luftföroreningar eller andra utsläpp. Markgeokemiska kartor visar naturlig förekomst av metaller, näringsämnen och andra ämnen i morän samt markens surhetsgrad. Kartorna används bland annat inom miljöövervakning, till exempel för att identifiera områden med hög förekomst av miljöfarliga ämnen som kadmium och kvicksilver. Kartorna används också för markforskning, skogsbruk, prospektering efter malmer och mineral, i kommunal planering och i medicinsk forskning.