Klimatförändringar - så påverkar de mark och grundvatten 

Klimatets påverkan på koncentrationer av kemiska ämnen i grundvatten (rapport, 2012) (nytt fönster)

Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier (rapport, 2015) (nytt fönster)

Grundvattennivåns tidsmässiga variationer i morän och jämförelser med klimatscenarier (rapport, 2015) (nytt fönster)

SGUs arbete med koldioxidlagring

Stranderosion och stigande havsnivåer

Skred och ras

TEM – flygmätningar över Öland 

SGUs handlingsplan för klimatanpassning