För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

SGUs arbete med klimatförändringar

SGU arbetar på flera sätt för att minska klimatpåverkan och ta fram planeringsunderlag inför de effekter som följer av ett förändrat klimat. Bland annat tar SGU fram en handlingsplan för klimatanpassning med åtgärdsförslag som identifierar områden där SGU kan bidra till att klimatanpassa samhället till klimatförändringarna. Här nedan finns en samling länkar till SGUs olika klimatrelaterade arbeten, och till relevanta publikationer och rapporter.

Klimatförändringar - så påverkar de mark och grundvatten 

Klimatets påverkan på koncentrationer av kemiska ämnen i grundvatten (rapport, 2012) (nytt fönster)

Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier (rapport, 2015) (nytt fönster)

Grundvattennivåns tidsmässiga variationer i morän och jämförelser med klimatscenarier (rapport, 2015) (nytt fönster)

SGUs arbete med koldioxidlagring

Stranderosion och stigande havsnivåer

Skred och ras

TEM – flygmätningar över Öland 

SGUs plan för klimatanpassning (nytt fönster)