Här Bilden visar en hårbotten av block och sten övervuxna med små blåmusslor och rödalger. Det kryllar av fiskyngel och om man tittar noga kan man både se Torsk och Simpa.

Bilden visar en hårbotten av block och sten övervuxna med små blåmusslor och rödalger. Det kryllar av fiskyngel och om man tittar noga kan man både se Torsk och Simpa

Foto: SGU.

Havsbottnen vid Hoburgs bank har kartlagts

Hoburgs bank är ett stort Natura 2000-skyddat grundområde strax söder om Gotland med unika naturvärden.

Bilden visar en havsbotten av grus och sten. En präktig Tånglake syns vila oberörd precis mellan de röda laserpunkterna. Laserpunkterna är monterade på kameraburen för att lättare kunna uppskatta avstånd. Mellan laserpunkterna är det exakt 30 cm.

Perfekta sandvågor formade av vattnets rörelse mot en botten av finsand. Dessa vågor är ett tydligt tecken på att transport av material sker här. Sandvågorna är i långsam men ständig rörelse.

Foto: SGU.

Banken hänger samman med en relativt grund del av Östersjön som sträcker sig ända från Gotland via Midsjöbankarna och vidare söder och öster ut. Under havsytan vid Hoburgs bank finner man en komplex livsmiljö där havets krafter ständigt påverkar och förändrar den miljö som den senaste istiden lämnade efter sig. Det för vågrörelser utsatta läget gör att bottnarna har svallats, varvid det finaste materialet spolats bort och lämnat ryggar av block och sten omgivna av delvis mycket utbredda sandytor. Sandbottnarna har tydliga böljeslagsmärken i allmänhet ner till stora djup, vilket antyder vågrörelsens stora betydelse för dessa områden. Det rika vattenutbytet märks även på de välmående blåmusselkolonier som täcker stora delar av områdets hårdbottnar och som utgör ett viktigt skafferi för de många sjöfåglar som vistas på Hoburgs bank. SGU har karterat detta unika område för att skapa grundläggande förståelse för områdets geologi, djupförhållanden samt de bottenlevande arter som är tätt sammankopplade med bottenytans sammansättning. De undersökningar som gjorts har bland annat visat att det klara vattnet skapar förutsättningar för vissa algarter att växa på över 30 meters djup! Vi har även samarbetat med SLU Aqua för att koppla de karterade bottenmiljöerna till förekomsten av bottenlevande fisk såsom torsk, flundra och simpa. Detta gjordes genom nätbaserat provfiske i samband med de provtagningar och undervattensobservationer som SGU samlade in.

Varför kartlägga havsbottnen vid Hoburgs bank?

Bilden visar ett utsnitt från en maringeologisk karta över Hoburgs bank utanför Gotland, Sverige.

Djupkarta över området runt Hoburgs bank, Gotland.

Intressena för Hoburgs bank är flera. Det finns anspråk på riksintresse för bland annat sjöfart, fiske, försvar och vindkraft. Den i dagsläget mycket omfattande och i framtiden utökade trafiken mellan Hoburgs bank och Gotland kan medföra negativa effekter som till exempel störande av fågelliv, oljeutsläpp, undervattensbuller och bottenerosion. Av den orsaken höjs nu flera röster för att exempelvis leda om fartygstrafiken från Hoburgs bank. Syftet med karteringen var att ta fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd, havsplanering och arbete med grön infrastruktur i kust och hav.

EUs direktiv om Havsplanering och Habitatdirektivet, samt två Miljömål ("Hav i balans samt levande kust och skärgård" och "Ett rikt djur- och växtliv") berörs av undersökningarna.

Undersökningarna har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten. Vi har samverkat med SLU Aqua som utfört provfiske från Ocean Surveyor samt AquaBiota som deltagit i analysen av våra undervattensobservationer. Syftet var att ta fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd, havsplanering, ökad och förbättrad förvaltning av Natura 2000-området samt för arbete med grön infrastruktur i kust och hav.

På bilden syns en tånglake vid Hoburgs bank utanför Gotland, Sverige.

Botten av grus och sten. En liten torsk vilar oberörd precis mellan de röda laserpunkterna. Dessa är monterade på kameraburen för att lättare kunna uppskatta avstånd, kan du se hur stor torsken är? Mellan laserpunkterna är det exakt 30 cm.

Foto: SGU.

Hur genomfördes undersökningarna?

Kartläggningen utfördes med hjälp av SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor som är specialutrustat med en mängd mätinstrument, sensorer och sedimentprovtagare samt en undervattenskamera för bilder och video av havsbotten. Då fartygets avancerade mätinstrument kan samla data som innehåller information relaterat till både geologi, biologi, oceanografi och djup är samverkan mellan myndigheter och olika experter en grundbult för att ta till vara på den rika mängden information som samlas in. Undersökningarna redovisas i en rapport: High-resolution benthic habitat mapping of Hoburgs bank, Baltic Sea (SGU-rapport 2020:34).

Läs rapporten High-resolution benthic habitat mapping of Hoburgs bank, Baltic Sea (pdf, öppnas i nytt fönster).

Senast granskad 2021-11-26