Datavärdskap för miljögifter

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är på uppdrag av Naturvårds­verket Nationell datavärd för miljö­gifter och viss information om närings­ämnen och metaller.

SGU:s datavärdskap för miljögifter omfattar information om:

  • Miljögifter i biota
  • Miljögifter inom screening
  • Metaller och organiska miljögifter i sediment

Ladda ned data 

Data laddar du ned genom att gå till sidan Kartvisare och utsök av halter. 

Kartvisare och utsök av halter miljögifter 

För mer information om tillgängliggörandet av data besök Naturvårdsverkets webbplats:

Miljödata (Naturvårdsverkets webbplats, nytt fönster)

Instruktion och mall för rapportering av data till datavärdskap för miljögifter

Rapportering av data till datavärdskap för miljögifter sker genom att använda leveransmallen för data från miljöövervakning av metaller och miljögifter. Länkarna som behövs för att rapportera in data redovisas nedan.

Nationella stationsregistret (nytt fönster)

Registret för kodlistor (nytt fönster)

Totallistan över alla kemiska koder (KemBioFys) (nytt fönster)

Valideringstjänsten (nytt fönster)

Registrering av rapporter i DiVA (nytt fönster)

Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall

Fältprotokoll

Kvalitetsmärkning av data

Miljögifter leveransmall (xlsx)(nytt fönster)

Instruktion för inmatning i leveransmall (pdf) (nytt fönster)

Ändringsförslag, miljödatakoder (nytt fönster)

Se Undersökningstyp Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)

Nedladdning av data

Det går fortfarande att ladda hem data via IVL, se länkar nedan. 

Biota (länk till IVL, nytt fönster)

Screening av miljögifter (länk till IVL, nytt fönster)

Data för miljögifter i sediment finns tillgängligt via SGU:s kartvisare Miljöövervakning, havs- och sjösediment. Data kan laddas ned över valfritt län eller miljöövervakningsstation. Provplatser från hela Svenska miljöövervakningen går att hitta i Stationsregistret. För att se miljögifter i sediment kan du titta i kartvisaren. Observera dock att denna slutade uppdateras januari 2017. Data kommer så småningom att föras över till annan webbplats.

SGU:s kartvisare Miljöövervakning, havs- och sjösediment (nytt fönster)

Datauttag hos datavärden

Då screeningdata innehåller kemidata från flera sorters matriser rekommenderar SGU att även gå till respektive datavärd för mer uttag inom matrisen (beroende på användarens frågeställning och syfte med nedladdning av data). Eventuellt kan data från en screeningundersökning finnas där. Det finns dock en liten risk att data har dubbellagrats, något vi inte önskar ska göras, detta kan dock vara bra att ha i åtanke vid nedladdningar och eventuella beräkningar.

Fler datavärdskap

För att få mer information om vilka datavärdskap som finns idag – titta på Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets webbplatser.

Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av datamängden Miljöövervakning havs- och sjösediment (nytt fönster)

Senast granskad 2021-05-11