Beställarnätverket Samverkan för innovation

Samverkan för innovation är ett beställarnätverk som bildats av statliga och kommunala projektledare för bidragsprojekt. Beställarnätverket ska fånga upp behov och stötta beställarna så att tröskeln för att tillämpa innovativa och alternativa arbetssätt och åtgärdslösningar sänks.

I dagsläget deltar, förutom Sveriges geologiska undersökning (SGU), 13 kommunala och statliga huvudmän i nätverket. Nätverket startades 2019 av SGU och länsstyrelserna på uppdrag av Naturvårdsverket. Bakgrunden till uppdraget är att Naturvårdsverket konstaterat att de flesta efterbehandlingsåtgärder i landet genomförs med schakt och deponering och att denna typ av resurskrävande åtgärder begränsar den sammanvägda miljönyttan med efterbehandlingen.

Nätverket har till uppgift att förmedla och synliggöra teknikutveckling och förbättrat teknikval inom efterbehandling av de förorenade områden som bedrivs på nationell nivå inom miljömålet Giftfri miljö och Agenda 2030. Det övergripande målet är en ökad saneringstakt och samhällsnytta.

En person står och pratar till en powerpoint-bild. Foto.

Foto: SGU.

Workshops

Nätverket arrangerade en workshop hösten 2019 där målet var att identifiera problemområden som motverkar ökad användning av innovativa och alternativa åtgärdslösningar. Fokus låg särskilt på att höja kunskapsnivån avseende alternativa åtgärder inom dioxin- och arsenikförorenade områden. En andra workshop hölls i början av 2020 för att prioritera bland problemområdena och välja ut insatser att jobba vidare med.

Under 2020 har nio digitala nätverksmöten arrangerats. Forskare, konsulter och entreprenörer har engagerats för kunskapsinhämtning av teknik och metoder. Därutöver har nätverket tagit initiativ till digitala workshops för att hitta knäckfrågorna där extra insatser krävs och för att jobba framåt och utreda dessa. En stor fråga för nätverkets deltagare är upphandling och här har bland annat Upphandlingsmyndigheten engagerats.

Arbetsuppgifter 

De arbetsuppgifter som nätverket arbetar med är för närvarande: 

Insamling av goda exempel

Insamlingen avser både slutrapporter från efterbehandlingsprojekt och upphandlingar med innovativa åtgärdstekniker. Syftet är att skapa en större bank av exempel för att höja kunskapsnivån och stötta deltagarna i deras projekt samt deras utredande och projekterande konsulter.

Föredrag av forskare, konsulter och entreprenörer

Nätverket bjuder in personer med erfarenhet och kunskap i innovativ teknik som får hålla föredrag vid nätverksmöten. Syftet är att höja kunskapen och inspirera till ny tillgänglig teknik.

Nätverkande och stöd

Deltagarna tar upp problem i sina projekt och får stöd av andra deltagare vid nätverksmötena för att komma framåt med innovativa lösningar i sina projekt.

Höja nivån på åtgärdsutredningar

Nätverket har konstaterat att åtgärdsutredningar i dagens huvudstudier ofta innehåller stora brister när det gäller innovativa åtgärdslösningar. Tillräckliga medel och tid ges inte till att utreda åtgärdsalternativen vilket ofta leder till att de mest kända metoderna med stora inslag av schakt och deponilösning framhålls före de mer innovativa lösningarna. Inte sällan har konsulten även otillräcklig kompetens för att utreda de innovativa lösningarna vilket ytterligare förstärker lösningar med schakt och deponi.   Beslut om åtgärdslösning i riskvärderingen tas därmed på svagt underlag och de innovativa lösningarna riskerar att åka ur på felaktiga grunder och alltför tidigt i processen.

Efter dialog med Naturvårdsverket om möjligheten att förändra bidragsansökan för huvudstudier, rekommenderar nätverket att bidragsansökan läggs upp i två steg. Först söks bidrag för undersökning och riskbedömning, som kan behöva fler omtag. När åtgärdsbehovet är klarlagt söks bidrag för åtgärdsutredning och riskvärdering, som även kan inkludera pilotförsök och andra tester om så krävs. Därmed kan tillräckliga medel och tid ges till åtgärdsutredningen att utreda även innovativa åtgärdstekniker. Upphandlingen av åtgärdsutredningen kan även bättre tydliggöras och kravställas av beställaren till konsulten då åtgärdsbehovet är klarlagt, vilket ger möjlighet att styra utredningsarbetet mot ökat inslag av innovativa åtgärdstekniker. Med detta arbetssätt bedöms förutsättningarna för att få fram fler innovativa lösningar i åtgärdsutredningarna bli bättre.

Checklista genom processen

Redan i första undersökningsskedet kan en inriktning mot åtgärdsteknik finnas med, till exempel i utformning av provtagningsplan, vilket både är en risk och en möjlighet. För att motverka risken för inlåsning i schakt- och deponilösning arbetar nätverket med att ta fram en checklista för beställare av bidragsprojekt som ska utgöra stöd genom hela efterbehandlingsprojektet. Checklistan ska lista viktiga saker för varje steg i processen, som till exempel krav på underlag, behov av nya data, vägledningar, standarder, krav på kompetens, upplägg av bidragsansökan.

Checklista för upphandling

Upphandling har identifierats som ett stort avgörande problemområde både avseende utredningar, projektering och åtgärder. Främsta fokus är på upphandling av åtgärdsutredningar som identifierats vara en nyckel till framgång för ökad användning av innovativa metoder. Arbetssättet i åtgärdsutredningar gör det svårt att upphandla eftersom det innehåller många moment som utförs stegvis och i tät dialog mellan konsult och beställare. Stöd har inhämtats från upphandlingsmyndigheten och de av SGU:s inköpare som deltar i nätverket. Arbete pågår med att ta fram checklistor till stöd för upphandling av åtgärdsutredningar i första hand.

Ökad marknadsdialog genom ”Entreprenörsdag”

I syfte att öka transparensen om vilka åtgärdstekniker som kommer att vara aktuella framöver och förbereda entreprenörerna om detta så planeras en ”Entreprenörsdag” att genomföras, där huvudmännen presenterar sina projekt inför inbjudna entreprenörer.  

Organisation 

Medverkande kommuner är i dagsläget Skellefteå, Gislaved, Västerås, Borås, Norrköping, Uppsala, Karlshamn, Sala, Halmstad, Katrineholm och Mjölby.
Medverkande myndighet förutom SGU är Trafikverket.

Beställarnätverket organiseras från SGU av:

  • Lisa Elmerfjord, projektledare (Samordnare för nätverket)
  • Klas Arnerdal, projektledare
  • Henning Persson, projektledare
  • Sara Nordström, inköpare
  • Gudrun Robinson, assisterande projektledare

Golder Associates stöttar inom vissa insatser.

I sekretariatet för nätverket ingår även:

  • Klas Köhler, Länsstyrelsen
  • Pär Nilsson, Länsstyrelsen 

I styrgruppen för nätverket ingår representanter för SGU, Naturvårdsverket och SGI.

Senast granskad 2021-09-30