Zakrisdalverken.

Zakrisdalverken. Inför utförande av fullskalan. Markeringar på asfalt visar planerade injekteringspunkter.

Foto: Kristin Forsberg, SGU

Zakrisdalsverken

Förenade fabriksverken har mellan 1941 och 1994 bedrivit verksamhet i form av tillverkning av vapenammunition vid dåvarande Zakrisdalsverken. Undersökningar visar på att mark och grundvatten har förorenats av det klorerade lösningsmedlet trikloreten.

Vid dåvarande Zakrisdalsverken har Förenade fabriksverken bedrivit verksamhet i form av tillverkning av bland annat vapenammunition under perioden 1941–1994. I tillverkningsprocessen användes bland annat trikloreten (tri, TCE) som vid senare undersökningar har påträffats i både mark och grundvatten. Halterna i den omättade zonen är så pass höga att de på lång sikt bedöms kunna utgöra en hälsorisk. I den mättade zonen har föroreningar påträffats både i grundvattnet och i jordmatrisen. Det har konstaterats att det förekommer naturlig nedbrytning genom reduktiv deklorering av föroreningen. Dock bedöms denna process behöva stimuleras för att tillräcklig reduktion av föroreningen ska kunna uppnås inom överskådlig tid. Projektet omfattar sanering av den omättade zonen genom urschaktning, samt av den mättade genom stimulerad biologisk reduktiv deklorering. Aktuell geologi omfattar under grundvattennivå varvig siltig lera/lerig silt och morän, vilken vilar på berg. Berg återfinns i huvudsak 3–7 m under markytan inom saneringsområdet.

Över tid har flera olika konsulter varit inblandade i både det aktuella projektet samt liknande projekt rörande klorerade lösningsmedel. För att möjliggöra delning av de erfarenheter och den platsspecifika kunskap som tidigare konsulter erhållit, samt för att möjliggöra kunskapsdelning av erfarenheter av liknande projekt, har SGU valt att delvis utföra projektet som en samverkansentreprenad. Projektering av slutligt utförande har utförts i samråd mellan projektets inblandade konsulter, utvalda experter inom området klorerade lösningsmedel samt upphandlad entreprenör med kunskap och erfarenhet av direktinjektering.

Planen med valet av direktinjektering med spårämning och kolkälla var att genom multipla bevislinjer verifiera spridning i horisontal- och vertikalled av injekteringsmedel i tätare jordar såsom ler och silt, samt att använda erhållna resultat som underlag för projekteringen av den efterföljande injekteringen i full skala.

För att försäkra sig om att tänkt utförande av sanering av den mättade zonen kan genomföras, inleddes arbetet med att utföra ett pilottest. Inom ramen för pilottestet utvärderades endast markens möjligheter att ta emot planerade volymer och verklig ROI (Radius Of Influence), inte effekten för en kommande biologisk nedbrytning. Pilottesten utfördes i öppen schakt och omfattade testinjektering av vatten och planerade behandlingsmedel inklusive spårämne i vardera tre punkter. Uppträngningen som följde därefter syntes som små spiraler av uppträngande produkt på olika avstånd från injekteringspunkterna och injekteringsnivåerna i alla riktningar. Fullskalesaneringen projekterades och utfördes framgångsrikt i 51 injekteringspunkter. Den uppföljande kontrollprovtagning som pågår till och med 2023 visar på god nedbrytning av föroreningen och att uppsatta åtgärdsmål nås.

Mer information om Zakrisdalsverken

Rapportering av pilotförsök och projektering i fullskala:

Projektering JUB HH-2019-01-07 FINAL.pdf (nytt fönster)

Appendix 1 Lärdomar spårämnesförsök OIP 4.0 inkl bilagor.pdf (nytt fönster)

Rapportering av fullskala:

slutrapport 190203 Z47 HHJUB.pdf (nytt fönster)

Infoblad

Infoblad, mars 2020.pdf

Senast granskad 2023-02-20