Träsk, berg och vatten. Foto.

Svärtträsk

Foto: Kristina Sjödin, SGU.

Svärtträskgruvan

Mark- och miljödomstolen beslutade i september år 2012 om att sanera Svärtträskgruvan. SGU har som huvudman, via Länsstyrelsen i Västerbotten, beviljats cirka 103 miljoner kronor i statsbidrag från Naturvårdsverket för saneringsåtgärder för åren 2015–2020. De båda dagbrotten är återfyllda och nu kontrolleras vattenflöden och metallhalter.

Företaget Scanmining AB bröt under nio månader åren 2006 till 2007 zinkmalm i Svärtträskgruvan för att optimera anrikningen av malmen från Scanminings huvudsakliga malmfyndighet i Blaikengruvan. Brytningen avbröts på grund av dålig lönsamhet och Scanmining gick i konkurs 2008. Gruvan togs då över av Lappland Goldminers i Sorsele AB, som dock aldrig bröt malm innan företaget gick i konkurs 2012. Kvar lämnades ett område bestående av två dagbrott, ett gråbergsupplag, morän från avbaning samt en sedimentationsbassäng med tillhörande kalkningsanläggning.

När Lappland Goldminers Sorsele AB tog över gruvan upprättade företaget en efterbehandlingsplan för Svärtträsk. Det är denna plan Mark- och miljödomstolen beslutat att efterbehandlingen i huvudsak ska följa. Det konstaterades dock att de samlade tillgångarna i de båda konkursbolagen inte räckte till att täcka hela efterbehandlingen. Dessa resurser har istället beslutats användas till drift av reningsanläggningen vid den närliggande Blaikengruvan. Länsstyrelsen har bedömt det som ytterst angeläget att Svärtträskområdet efterbehandlas och åtgärdas i sin helhet.

Sedan projektstart har det gjorts en rad olika åtgärder för att återställa gruvområdet och minska zinkläckaget till närliggande vattendrag. Under 2015 påbörjades arbetet med muddring av sedimentationsbassängen och avvattning av slam i geotuber. Diken anlades för att leda bort vatten från området. Gråbergsupplaget flyttades till det norra dagbrottet och det södra dagbrottet återfylldes med rent berg och morän.

Sluttäckning av det återfyllda norra dagbrottet genomfördes 2017 till 2018. Båda dagbrotten har såtts in för att etablera växtlighet. Sedimentationsbassängen har under 2019 muddrats ännu en gång. För närvarande övervakas vattenflöden och metallhalter i diken kring de tidigare dagbrotten, i Börtingbäcken uppströms kalkstationen och i sedimentationsbassängen. Halterna har gått ner kraftigt men är i vissa provpunkter fortfarande förhöjda, vilket innebär att man ännu inte kan riva bassängen. Kvarstående arbeten är att riva bassängen, vägar och planer i området samt hantera de geotuber som avvattnar muddermassorna från bassängen.

Provtagning av vatten och biota enligt de biologiska och vattenkemiska kontrollprogrammen i grundvatten och vattendrag omkring och nedströms gruvan pågår. Kontrollprogrammen kommer att fortsätta en period efter det att efterbehandlingen avslutats för uppföljning av genomförda åtgärder.

Filmen nedan har tagits fram på uppdrag av länsstyrelsen i Västerbotten i syfte att dokumentera de åtgärdsarbeten som pågår.

Informationsbrev:

Nyhetsbrev 7, november 2019 (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev 6, januari 2018 (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev 5, november 2016 (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev 4, maj 2016 (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev 3, november 2015 (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev 2, juni 2015 (pdf, nytt fönster)

Nyhetsbrev 1, mars 2015 (pdf, nytt fönster)

Kontrollprogram:

Resultat från kontrollprogrammet 2016 - Vattenkvalitet och biologi 2016, Sweco 2017-02-01

Effektstudie Svärtträsk - Vattenkemiska och biologiska undersökningar år 2015, Sweco 2015-12-18 (pdf, nytt fönster) 

Kontrollprogram Svärtträsk, biologi, 2015-09-07 (pdf, nytt fönster)

Kontrollprogram Svärtträsk, kemi, 2015-06-25 (pdf, nytt fönster)

Hälsoriskbedömning:

Miljömedicinsk bedömning av metaller i fisk från Gunnarbäcken, 2015-12-14 (pdf, nytt fönster)

Senast granskad 2023-12-06