Södervägs brädgård.

Södervägs brädgård.

Foto: Karin Eliaeson, SGU

Södervägs brädgård

Sågverket i Söderväg har sedan 1950-talet fram till i slutet av 1990-talet bedrivit impregneringsverksamhet med kreosot, vilket har gett upphov till omfattande föroreningar i jord, berg och grundvatten. SGU är sedan 2013 huvudman och genomför för närvarande fördjupande undersökningar.

Sågverket i Söderväg några mil söder om Visby var i drift från 1952 och impregnering av virke med kreosot sedan 1956. Bland annat impregnerades här slipers till Stockholms tunnelbana och telefonstolpar. Impregnering pågick fram till att verksamheten upphörde i slutet av 1990-talet. Impregneringen har gett upphov till omfattande kreosotförorening i jord, berg och grundvatten, delvis som en följd av att processvattnet fram till slutet av 70-talet letts direkt ut i ett täckdike. I slutet av 70-talet uppmärksammade tillsynsmyndigheten den bristande hanteringen vilket ledde till en viss förbättring av verksamhetens hantering.

En huvudstudie genomfördes 2003/2004 som visade på kraftig förorening i jord, närmast verksamhetsområdet och på upplagsytor. Närmast anläggningen påträffades fri fas av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i jordlagren. I grundvattnet i jordlager har det uppmätts höga halter av PAH och i den underliggande märgelstenen har fri fas av kreosot konstaterats. Det påverkade området i berggrunden är inte avgränsat i djup eller plan, men det bedöms omfatta en yta på minst 3-4 hektar. Den största föroreningsmängden bedöms finnas i berggrunden, med stor potential för spridning.

SGU har sedan 2013 varit huvudman för objektet. Undersökningar har dock påbörjats först 2017 efter att Länsstyrelsen beviljats bidrag för fortsatta utredningar vid objektet.

Under 2017/2018 har arbetet inledningsvis inriktats på att samla information om hydrogeologiska och geologiska förhållanden i syfte att bygga upp en modell för hur grundvattnet beter sig i området och hur spridningen kan förväntas ske.

De undersökningar som genomförts hittills i SGU:s regi är:
-Insamling av information om grundvattennivåernas variation under 2017/2018
-Geofysiska loggningar av befintliga grundvattenrör
-Hydrogeologiska tester för att logga var i profilen grundvatteninströmning sker.
-Resistivitetsmätningar på markytan för att karakterisera den underliggande märgelstenen och lokalisera eventuella sprickor.

Resultaten från undersökningarna har legat till grund för en 3D modell som upprättats av Ramböll. De resultat som hittills framkommit visar att grundvattnets strömningsriktning varierar under året, vilket också kan förklara en del av spridningsmönstret som tidigare undersökningar har visat.

Under 2019 kommer fokus att ligga på att komplettera modellen med information om geologi och hydrogeologi samt att avgränsa föroreningens utbredning, för att få underlag till en åtgärdsutredning.

Senast granskad 2021-01-13