Sannebo sågverk.

Sannebo sågverk.

Foto: SGU

Sannebo före detta sågverk

Under 2020 och 2021 genomförs en huvudstudie vid Sannebo f.d. sågverk i Eksjö kommun. Projektet genomförs med SGU som huvudman och finansieras med statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Sannebo före detta sågverk ligger cirka en mil sydöst om Eksjö i Småland och upptar en yta av cirka 10 hektar. Verksamheten har omfattat timmerlagring, barkning, sågning och doppning av virke med klorfenolpreparat. Sannebo sågverk var i drift under perioden 1954–1985, men det är okänt under vilka årtal som doppning av virke förekommit.

Under 2012 och 2013 genomfördes inledande undersökningar (MIFO fas 2). Resultaten visade på förekomst av klorfenoler och dioxin i både jord och grundvatten inom området. Klorfenoler påvisades även i sediment i den närbelägna Kyrkesjön.

En fördjupad förstudie genomfördes 2017 (se rapport "Förstudie Sannebo Trå"). Förhöjda halter av klorfenoler och dioxin påträffades i jord och grundvatten inom området, i synnerhet i anslutning till den plats där doppningsanläggningen varit placerad. I etablerade grundvattenrör påträffades generellt halter av dioxin som indikerar oacceptabla hälsorisker om vattnet används som dricksvatten. I närliggande dricksvattenbrunnar påträffades dock inga dioxiner. Resultaten från förstudien indikerar oacceptabla hälsorisker kring doppningsplatsen. Om det föreligger oacceptabla miljö- eller hälsorisker inom andra delar av området behöver utredas vidare.

Under 2020 och 2021 kommer en huvudstudie genomföras vid Sannebo före detta sågverk. SGU är huvudman för projektet som finansieras via statliga bidragsmedel. I projektgruppen ingår, förutom projektledare från SGU, representanter från Länsstyrelsen i Jönköpings län, Eksjö kommun samt konsulter upphandlade av SGU.

Senast granskad 2021-01-13